Nedjelja, 14. Aprila 2024.
Tuzlanski.ba logo

Održana 61. redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Vlada02 800x600
Preuzmite sliku

Popularno

Izvještaj sa 61. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

Vlada02 800x600

DONESENA ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU

Kako Budžet Tuzlanskog kantona za 2013. godinu, zbog pojedinih elemenata koji su nepoznati, a potrebni kao parametri za utvrđivanje Budžeta, neće biti donesen do kraja 2012. godine Vlada Kantona donijela je danas Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za prva tri mjeseca 2013. godine. Privremeno finansiranje Tuzlanskog kantona za pomenuti period utvrđeno je u iznosu od 70.561.886,00 KM, u visini sredstava tromjesečnog prosjeka na bazi izvršenja za period januar-septembar 2012. godine, s tim da su u ovu Odluku, na bazi procjene Ministarstva pravosuđa i uprave, uvršteni rashodi za novoformirane općinske sudove u Banovićima i Lukavcu. Utvrđeni prijedlog bit će upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje i donošenje.

USVOJEN FINANSIJSKI PLAN SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2013.GODINU

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila Finansijski plan JU Služba za z apošljavanje Tuzla za 2013. godinu. Ovim planom prihodi i rashodi Službe utvrđeni su u iznosu od 22.317.875,00 KM, a u narednoj godini je planirano da sa računa Službe aktivne mjere zapošljavanja budu realizirane putem Programa obavljanja pripravničkog staža boraca i članova njihovih porodica za koji je planirano 300.000,00 KM, Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanaju u periodu 2010 – 2014.godine u iznosu od 600.000,00 KM, Programa odrađivanja pripravničkog staža u iznosu od 700.000,00 KM. Za program sufinansiranja samozapošljavanja mladih osoba „Mladi poduzetnik” planirano je 81.542,00KM, Program sufinansiranja zapošljavanja roma planiran je u iznosu 50.000,00 KM, a za organiziranje sajma zapošljavanja planirano je 25.000,00 KM. Također u 2013.godini Federalni zavod za zapošljavanje će na području Tuzlanskog kantona finansirati projekte u iznosu od 4.918.000,00 KM. Nakon današnjeg prihvatanja Finansijski plan će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

POVRATNICI U REPUBLIKU SRPSKU OMOGUĆENO JE LIJEČENJE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o ostvarivanju prava iz primarne zdravstvene zaštite povratnika u Republiku srpsku u JZU domovi zdravlja na području Tuzlanskog kantona. Ovom Odlukom povratnicima iz Federacije Bosne i Hercegovine u Republku Srpsku omogućeno je ostvarivanje prava na korištenje primarne zdravstvene zaštite u svim javnim zdravstvenim ustanovama domovi zdravlja na području Tuzlanskog kantona, te i utvrđeni izvori finasiranja tih prava. Zdravstvena zaštita obuhvata primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko – konsultativnu i vanbolničku dijagnostičku djelatnost sekundarnog i tercijarnog nivoa. Uslovi za ostvarivanje prava su dokaz da je povratnik imao status raseljenog lica saglasno Zakonu o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i CIPS lična kartu izdata u općini u Republici Srpskoj.

USVOJENA INFORMACIJA O EFEKTIMA PRIMJENE ZAKONA O KORIŠTENJU, UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU ZAJEDNIČKIH DIJELOVA I UREĐAJA ZGRADE NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Informaciju o efektima primjene Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade na području Tuzlanskog kantona. Prema podacima iz Informacija na području Kantona postoji oko 995 zgrada sa 22957 stanova koje moraju, u sladu sa zakonom, imati upravitelja zgrade. Kada se uporede podaci o broju zaključenih ugovora o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade između etažnih vlasnika i upravitelja i broju zgrada koje moraju imati upravitelja, evidentno je da još uvijek za određeni broj zgrada, odnosno ulaza, na području Kantona nisu zaključeni ugovora, odnosno nisu izabrani upravitelja zgrade, niti su za iste izabrani prinudni upravitelji. Općinske službe nadležne za stambene poslove ovakvu situaciju obrazlažu činjenicama da ne raspolažu adekvatnom dokumentacijom o vlasnicima i korisnicima stanova koja bi mogla služiti kao osnov za uspostavljanje institucije prinudnog upravitelja i to u onim situacijama kada etažni vlasnici nisu zaključili ugovore sa izabranim upraviteljima, da izostaje saradnja vlasnika stanova, te da se, zbog izostanka represivnih mjera, vlasnici stanova ne odazivaju na pozive ove vrste.

Kada su u pitanju podaci o dugovanjima etažnih vlasnika, ukupna dugovanja vlasnika zbog neplaćanja naknade za održavanje zgrade na Kantonu iznose 4.596.304,47 KM, što je podatak sa područja 8 općina Kantona.

Prema podacima dobivenim od strane nadležnih općinskih službi Kantona, upravitelji su, u cilju naplate potraživanja od etažnih vlasnika, radi prinudne naplate naknade za održavanje zgrada, protiv etažnih vlasnika redovnom sudu podnijeli oko 3.285 tužbi. Međutim, na ovaj način nije postignut efekat naplate naknade za održavanje, obzirom da se radi o sudskim postupcima koji dugo traju i iziskuju troškove (sudske takse). Također, kada je riječ o izdatim prekršajnim nalozima interesantan je podatak da nijedna općina Kantona, izuzev općine Tuzla, koja je izdala ukupno 2202 prekršajna naloga, nije izdavala prekršajne naloge protiv etažnih vlasnika, odnosno o ovom podatku nisu imale evidencije, iako je, kako je ranije navedeno, evidentno da postoje znatna dugovanja etažnih vlasnika.

Iz navedenih podataka se može primjetiti da niti općini općine, ali ni upravitelji zgrada ne koriste raspoložive mehanizme, niti izvršavaju propisane obaveze vezano za provođenje Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, a koje se odnose na korištenje zakonom predviđenih ovlaštenja.

Analizom navedenih podataka i stanja u oblasti korištenja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, između ostalog, proizilazi potreba za donošenje novog Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, kojim bi se dosadašnji Zakon, sa svim njegovim izmjenama i dopunama, sublimirao u jedan propis, uz istovremeno rješavanje istaknutih i drugih problema u ovoj oblasti, dodavanjem novih ili izmjenom postojećih zakonskih rješenja, uz aktivno učešće svih subjekata iz ove oblasti i to: upravitelja zgrada, etažnih vlasnika, predstavnika općinskih službi nadležnih za stambene poslove, inspekcije i dr.

U cilju realizacije predloženih i drugih mjera i aktivnosti u ovoj oblasti, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice će i ubuduće, pojačanim intenzitetom, nastaviti sa praćenjem stanja u ovoj oblasti, u smislu intenzivnijeg nadzora nad provođenjem Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, predlagati potrebne izmjene važećih propisa u ovoj oblasti, te intenzivirati komunikaciju sa svim subjektima iz ove oblasti kao što su: općine, etažni vlasnici, upravitelji, inspekcije i dr.

USVOJENA INFORMACIJA O PROJEKTU KREDITIRANJA U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Informaciju o Projektu kreditiranja u svrhu zapošljavanja boraca i članova njihovih porodica sa stanjem na dan 31. 10. 2012. godine. Kako se navodi u Informaciji, u nastojanju da se Projekat kreditiranja što bolje implementira, isti je izvršavan putem kreditne linije kratkoročnim kreditiranjem iz sredstava

Budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 986.000,00 KM i kreditne linije iz sredstava Agencije za privatizaciju u iznosu od 300.000,00.

Realizacija kratkoročnog kreditiranja privrednih subjekata, u svrhu zapošljavanja boračke populacije, počela je 1996. godine, kada su nalogom prenesena sredstva sa računa budžeta TPK-a, na račun Tuzlanske banke DD Tuzla, a maksimalni iznos kredita po korisniku bio je određen do 50.000,00 KM. Svrha kreditiranja, pravnih i fizičkih lica, bila je prvenstveno, u funkciji zapošljavanja korisnika prava iz oblasti boračko – invalidske zaštite Tuzlanskog kantona. Izbor kandidata je zavisio od kvaliteta proizvodnog programa i perspektive zapošljavanja pripadnika boračke populacije.

Do izrade Informacije vraćeno je 1.545.000,00 KM kredita, utuženo 701.200,44 KM, dok je preostalo 284.967,88 KM slobodnih sredstava.

Kada su u pitanju sredstva Agencije za privatizaciju, 2000.godine, na račun Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona doznačeno je 300.000,00 KM za brže zapošljavanje demobilisanih boraca, uz rokove vraćanja od 6 godina i grejs periodom, od godinu dana, sa kamatnom stopom od 6%.

Na Javni poziv je pristiglo 37 zahtjeva,a plasirano je pet kredita u ukupnom iznosu od 130.000,00 KM. Tri kompanije su u potpunosti izmirile svoje obaveze dok su dvije kompanije utužene za preostali, nevraćeni dio kredita u ukupnom iznosu od 49.825,03 KM.

Obzirom na stanje, Ministarstvo predlaže da se zatraži stav Kantonalnog pravobranilaštva, da se u slučaju sudske odluke da se postupak obustavlja zbog nemogućnosti naplate traži mogućsnost da se naplata dužnog iznosa sredstava traži u drugim sudskim postupcima od fizičkih lica – vlasnika preduzeća dužnika. Također Ministarstvo predlaže i donošenje novog Programa u cilju stimulisanja zapošljavanja boračke populacije iz preostalih, neplasiranih sredstava plasiraju novi beskamatni krediti.

PROIZVODNJA SLANE VODE KAO OSNOVA ZA RAZVOJ HEMIJSKE INDUSTRIJE TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o proizvodnji slane vode kao osnove za razvoj hemijske industrije TK. Kako se navodi u Informaciji realizacija slane vode u 2013. godini planirana je na bazi ukupno iskazanih potreba za slanom vodom i raspoloživih proizvodnih kapaciteta, kao i realizovanih ulaganja na sistemu za transport slanice u 2012. godini. Kada su u pitanju realizirane aktivnosti u 2012. godini, one su bile u funkciji dugoročnog obezbjeđenja kupaca slanom vodom, izgradnje dvije istražno – eksploatacione bušotine, rekonstrukcije 2,5 km sonovoda i provođenju monitoringa stijenskog masiva. U odnosu na 2012. planirani obim realizacije za 2013. godinu veći je za 43.020 m³ ili za 1,69%, a pri izradi plana za 2013. godinu, uvažene su iskazane potrebe kupaca za slanom vodom, ali i rezerve koje stoje na raspolaganju eventualno novim kupcima slane vode.

Strateški ciljevi za naredni srednjoročni i dugoročni period su obezbjeđenje neophodnih količina slane vode spram iskazanih potreba kupaca, investiciona ulaganja neophodna za obezbjeđenje slane vode i nastavak aktivnosti vezanih za provođenje monitoringa stijenskog masiva na tuzlanskom ležištu kamene soli, navodi se u Informaciji, te dodaje da bi se realizovao strateški cilj obezbjeđenja neophodnih količina slane vode spram iskazanih potreba kupaca u narednom periodu, treba izvršiti neophodna investiciona ulaganja na izgradnji novih istražno-eksploatacionih bušotina i neophodnim rekonstrukcijama na sistemu za transport slane i tehnološke vode koji i dalje predstavlja usko grlo u plasmanu slanice.

Također, potrebno je proglašenje eksploatacije mineralne sirovine soli od posebnog interesa za Tuzlanski kanton, a razlozi za proglašenje mogu se naći u vlasničkoj strukturi (državni dionički kapital 73,2354 %), činjenici da se radi o jedinom ležištu mineralne sirovine soli u FBiH, te da su jedini potrošači slane vode su u Tuzlanskom kantonu.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima ubudžeta Tuzlanskog kantona za prvih devet mjeseci 2012. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Izmjene i dopune Pravila o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije. Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama kao novi predmeti koncesija predviđeni su korištenje snage vjetra i korištenje sunčeve energije u privredne svrhe, a kako su dosada važeća Pravila o utvrđivanju minimalnih naknada za koncesije usvojena utvrđena prije nego što su navedeni predmeti koncesije bili uvršteni u Zakon o koncesijama potrebno je i ove predmete koncesija uvrstiti u Pravila.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija”.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o pristupanju dodjeli koncesije za eksploataciju pitke vode a nalazištu „Dewa” na području Osmići – brdo, Devetak, općina Lukavac radi flaširanja i distribucije. Koncesija je dodijeljena d.o.o.GPG Inžinjering” iz Lukavca, a kao koncesor je određeno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstvaTuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku kojom se utvrđuje tekst javnog oglasa i raspisuje javni oglas za imenovanje kantonalnog pravobranioca.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju 234,00 KM sa pozicije

“Tekuća rezerva”, za plaćanje usluge notara.

Vlada Kantona danas je donijela Odluku o prestanku rada društva i pokretanju postupka likvidacije. Ovom odlukom ”DRUŠTVO ZA RAZVOJ TUZLA” d.o.o. prestaje sa radom po volji osnivača. Privremeni Nadzorni odbor ”Društva za razvoj Tuzla” d.o.o. Tuzla dostavio je Ministarstvu razvoja i poduzetništva TK, informaciju o problematici poslovanja Društva sa zaključkom da Društvo u 2011. godini ne ostvaruje nikakve prihode obzirom da nema poslovnih aktivnosti, već naprotiv, svakodnevno se povećava poslovni gubitak, te je zaključkom predložio osnivaču hitno donošenje Odluke o prestanku rada Društva i pokretanju likvidacionog postupka. U cilju sprečavanja daljnjeg povećanja gubitka, te ekonomske neopravdanosti opstanka Društva, Vlada je donijela današnju Odluku.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova radnih tijela za provođenje Projekta unapređenje poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu s ciljem privlačenja novih investicija.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Ugovora o nabavci usluge – izrade web site-a Ministarstva razvoja i poduzetništva, kao i Ugovora o nabavci i isporuci opreme. Nova web stranica Ministarstva treba da poduzetnicima i obrtnicima pruži sve potrebne informacije o radu i aktivnostima Ministarstva, u svrhu završetka kativnosti vezanih uz realizaciju započetog projekta LO. DE., a kojim je predviđeno ostvarivanje pretpostavki za kvalitetnije i uspješnije informisanje u oblasti poduzetništva.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas osnovicu za obračun plaće svih budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesece novembar i decembar 2012. godine u iznosu od 380,25 KM, a i naknada za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za isti mjesec ostala je nepromijenjena i iznosi 7,00 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantonadonijela je danas Odluku i odobrila sredstva za nabavku obrazaca – Prijava poreza na imovinu – PR – I za 2012.godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o isknjižavanju potraživanja i obaveza na osnovu potpune dokumentacije, te usvojila Informaciju o izvršenoj analizi potraživanja i obaveza po Zaključku Vlade Kantona.

Vlada Tuzlankog kantona dala je saglasnosti na odluke o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta Tuzlanskog kantona za period oktobar – decembar 2012.god i Odluku o utvrđivanju plana novčanih tokova za isti period.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluke o formiranju centralnih popisnih komisija Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju sredstava za troškove smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja za dvanaest studenata iz Palestine. Ovom odlukom palestinski studenti oslobođeni su troškova participacije i troškova školarine, a omogućit će im se smještaj i ishrana u Studentskom centru Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima suosnivača Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (CROPS), koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ugovor, što se tiče finansijskih obaveza Kantona, donosi obavezu finansiranja osnovne djelatnosti Ustanove koja se odnosi na rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u iznosu od 242.000,00 KM godišnje, a to je iznos koji je do sada, po Programu raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice subvencija troškova prevencije, rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama za programe rehabilitacije i resocijalizacije ovisnosti o drogama, izdvajalo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak. Islamska zajednica u BiH, prema prijedlogu navedenog Ugovora, preuzima obavezu finansiranja preostalog dijela troškova koji se odnose na obavljanje osnovne djelatnosti Ustanove. Budući da će se navedeni Ugovor početi primjenjivati od početka 2013. godine, sredstva za navedenu namjenu će se planirati u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama” za 2012. godinu. Od ukupnog iznosa sredstava, koji iznosi 72.000 KM, Islamskoj zajednici – Muftijstvo Tuzlansko je planirano 46.800,00 KM, Katoličkoj crkvi – Franjevački samostan ”Sv. Petra i Pavla” Tuzla 7.488,00 KM, Katoličkoj crkvi – Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Breške 10.272,00 KM, a Pravoslavnoj crkvi – Crkvena opština Tuzla 7.440,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o poništavanju i raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Obzirom da na prvobitno raspisan javni oglas nije pristigao dovoljan broj kvalifikovanih prijava kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje, Komisija je predložila da se poništi Javni oglas i donese Odluka o raspisivanju ponovnog javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je zaključkom podržala zahtjev JU OŠ Hamdija Kreševljaković Kamberi Gradačac za sufinansiranje projekata dogradnje učionice na objektu škole.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju mrkog uglnja unutar eksploatacionog polja „Banovići” privrednom društvu Rudnik mrkog uglja Banovići na period od narednih trideset godina. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period iznosi 1.700.000,00 KM i bit će isplaćena u 24 jednake rate počev od januara 2013. godine, a tekuća koncesiona naknada iznosi 1 KM po toni separisanog uglja, te ne može biti manja od 1.020.000,00 KM godišnje. Dodjela koncesije ima poseban značaj kada se uzmu u obzir planovi izgradnje termoelektrane na području općine Banovići.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava JP Šume TK za sufiansiranje dijela troškova rada čuvarske službe u 2012.godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Izmjenama Programa predviđeno je 19.000,00 KM JU OŠ „Šerići” Živinice za rekonstrukciju centralnog grijanja u centralnoj školi, za iste namjene u područnoj školi Dolić JU OŠ „Klokotnica” Doboj Istok planirano je 3.500,00, a 31.000,00 KM JU OŠ „Treštenica” Banovići za potrebe rekonstrukcije centralnog grijanja i dimnjaka u centralnoj školi. Za rekonstrukciju krova PŠ Goduš JU OŠ „Sapna” Sapna je planirano 10.000,00. Za rekonstrukciju mokrog čvora JU OŠ „Gračanica” Živinice je planirano 12.000,00 KM, a za rekonstrukciju stolarije JU OŠ „Gornja Tuzla” Tuzla je planirano 14.500,00 KM, a JU MSŠ Gradačac 10.000,00 KM. JU OŠ „Mehmed – beg Kapetanović Ljubušak” Gradačac za izdavanje projektne dokumentacije za odobrenje građenja planirano je 18.000,00.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju 80.000,00 KM Fabrici obuće „Aida” d.d. Tuzla, kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti, i to za stvaranje uslova za organizaciju proizvodnog procesa za sezonu proljeće-ljeto, kao nastavak realizacije Programa mogućnosti ekonomsko-finansijske rekonstrukcije Fabrike obuće „Aida” d.d. Tuzla.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 30.000,00 KM Općini Tuzla kao učešće u isplati obaveza utroška pitke vode u izbjegličkom naselju Mihatovići, a kako bi se spriječilo da isključenje ovog naselja sa sistema vodosnabdijevanja. Sredstva su odobrena u cilju rješavanja projekta održivog povratka, kao pomoć drugim nivoima vlasti u slučaju potreba za hitnim intervencijama u zonama povratka i kolektivnim centrima.

Vlada Tuzlanskog kantona Zaključkom je danas zadužila Radnu grupu koju čine predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, Ministarstva finansija, Ureda za zakonodavstvo i Ureda za internu reviziju da u roku od 3 mjeseca sačine i Vladi Tuzlanskog kantona dostave prijedlog zakona ili propisa kojim se utvrđuju uslovi, način plaćanja i postupak naplate dospjelih, a ne naplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH, i to z arudnike „Kreka”, „Banovići”, „Đurđevik”, kao i sve obaveze i potraživanja između navedenih rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Također, radna grupa je zadužena da sačini i dostavi tekst inicijative koja bi se uputila Vladi FBiH za utvrđivanje Izmjena i dopuna Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH, na način da se utvrdi otpis kamata na iznose dospjelih a neuplaćenih doprinosa i poreza, ili da se donese poseban zakon o otpisu kamata i obustavi svih izvršnih i pokrenutih postupaka z anaplatu glavnog duga koji je predmet pomenutog Zakona.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona neće raspisati drugi konkurs/oglas za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2012/13.godini prije nego što se okonča konkursna/oglasna procedura po već raspisanom konkursu/oglasu za prijem zaposlenika, stoji u današnjem Zaključku Vlade Tuzlanskog kantona. Naime, zbog kompleksnosti i složenosti posla konkursna/oglasna procedura nije

okončana, a za prijem zaposlenika u osnovnim i srednjim školama za pozicije koje nisu obuhvaćene ranijim konkursom/oglasom, a nastale su kao posljedica penzionisanja zaposlenika, bolovanja, trudničkih bolovanja, imenovanja direktora i sl, potrebno je raspisati novi konkurs/oglas, Vlada je donijela Zaključak kojim se naredna konkursna procedura neće započeti prije okončanja procedure koja je još u toku.

Vlada Tuzlanskog kantona je dala danas saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Izradi Pravilnika pristupilo se prvenstveno zbog donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama TK, kojim su utvrđena nova radna mjesta u Kantonalnoj upravi i to: glavni kantonalni inspektor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kantonalni rudarski inspektor i kantonalni geološki inspektor.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost JU Narodno pozorište u Tuzli za popunu radnog mjesta „Rukovodilac službe tehnike” na neodređeno radno vrijeme, obzirom da je zaposlenik koji je bio raspoređen na tom radnom mjestu preminuo usljed nesretnog slučaja, kao i dvije pozicije radnog mjesta „Glumac druge kategorije” na određeno radno vrijeme.

Vlada Tuzlanskog kantona je dala danas saglasnosti novoformiranim općinskim sudovima u Banovićima i Lukavcu za prijem ukupno dva državna službenika i dvadesetdva namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu za prva tri mjeseca 2013. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela slivnog područja akumulacije Modrac za period od 2013. do 2033. godine, kao i Programa i plana aktivnosti za pripremu i izradu Prostornog plana. Prostorni plan područja posebnih obilježja Kantona donosi se za područja od posebnog značaja za Kanton, za koje se takva obaveza utvrdi Prostornim planom Kantona. Prostornim planom za područje Tuzlanskog kantona za period 2005. – 2025. godine, kao i Odlukom o provođenju Prostornog plana utvrđena je obaveza izrade Prostornog plana posebnih obilježja od značaja za Kanton „Slivnog područja jezera Modrac”, a Skupština Kantona je za navedeno područje donijela i Zakon o zaštiti akumulacije “Modrac”, kojim se zabranjuje izgradnja određenih objekata, te se utvrđuje da se objekti takve prirode mogu graditi izuzetno i u skladu sa planskom dokumentacijom. Ovaj prostorni plan obuhvata akumulaciju Modrac, obalu akumulacije, te dio područja iz kojeg sve površinske vode direktno, ili preko pritoka, utiču u akumulaciju. Prostornim planom “Slivnog područje jezera Modrac” utvrdit će se, obzirom na prirodna i druga obilježja, te planirano višenamjensko korištenje akumulacije, temeljna organizacija prostora, mjere korištenja, uređenja i zaštite tog područja s aktivnostima koje imaju prednost, mjere za unapređenje i zaštitu okolice, te po potrebi obaveza izrade detaljnih planskih dokumenata za uža područja unutar plana područja posebnog obilježja. Nakon današnjeg utvrđivanja Prijedlog Odluke je upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas tekst Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje spomenutog Ugovora.

Imajući u vidu činjenicu da Tuzlanski kanton, kao i ostali nivoi vlasti, ne bi mogao pratiti dinamiku povrata glavnog duga, kantonalno ministarstvo finansija se obratilo federalnom ministarstvu finansija sa prijedlogom za reprogram obaveza po III Stand by aranžmanu. Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH rok otplate utvrđen je na period od 5 godina sa kamatnom stopom jednakoj kamatnoj stopi koja se obračunava za plaćanje obaveza

prema MMF-u, po osnovu IV Stand by aranžmana. Da bi Federalno ministarstvo finansija izvršilo reprogram obaveza po III Stand by aranžmanu sa MMF-om za kantone, potrebno je da i Skupština Tuzlanskgo kantona da saglasnosti za zaključivanje ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmana sa MMF-om, nakon čega bi se zaključio Ugovor između Federalnog ministarstva finansija i Tuzlanskog kantona o reprogramu pomenutih obaveza.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju kredita JP „Međunarodni aerodrom Tuzla”. Naime, Ugovorom o komisionom kreditu Javnom preduzeću „Međunarodni aerodrom Tuzla” odobren je dugoročni kredit putem NLB Tuzlanska banka DD Tuzla u iznosu od 3.549.961,00 KM. Obzirom, da ovo javno preduzeće nije steklo uslove da samo vraća kredit, odnosno dok aerodrom ne postigne samoodrživost, potpisnici kredita su na osnovu Odluke Vlade TK i saglasnosti Skupštine TK, potpisivali Anekse Ugovora kojima su se mijenjali rok vraćanja, grace period i dinamika vraćanja kredita. S tim u vezi donesena je i današnja Odluka.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Informaciju Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli u vezi postupka po zahtjevu za promjenu upisa prava suvlasništva dijela (2/3) poslovne zgrade “Soda-So” u Tuzli.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas primjedbe i prijedloge Kantonalne uprave civilne zaštite TK na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu koji je utvrdila Vlada Federacije BiH, te će primjedbe i prijedlozi biti dostavljeni Vladi Federacije BiH i Federalnoj upravi civilne zaštite na razmatranje i dalje postupanje.

Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila danas Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području Tuzlanskog kantona. Plan zaštite i spašavanja služi za organizovani pristup u pripremanju, organiziranju i sprovođenju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara za kantonalne organe vlasti i pravna lica koja su dužna donijeti Plan zaštite i spašavanja. U Planu je utvrđena organizacija i način sproviđenja mjera zaštite i spašavanja i određeni su zadaci za organe vlasti i druge subjekte na zaštiti i spašavanju, kao i snage i sredstva potrebna za neposredno ostvarivanje mjera predviđenih federalnim zakonom. Utvrđeni Plan sadržava organizaciju zaštite i spašavanja za Fazu preventivne zaštite, Fazu spašavanja ugroženih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara i ublažavanja nastalih posljedica i Fazu otklanjanja nastalih posljedica i stvaranje uvjeta za normalizaciju života na ugroženom području. Kantonalni Plan zaštite i spašavanja sastoji se iz Dokumenta o operativnom centru civilne zaštite, Dokumenta o aktiviranju, mobilizaciji i angažovanju snaga i sredstava, Dokumenta o obavezama kantonalnih organa na sprovođenju aktivnosti na zaštiti i spašavanju, Dokumenta o mjerama zaštite i spašavanja i Dokumenta o načinu suradnje sa odgovarajućim organima civilne zaštite Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Informaciju o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području TK, u sezoni 2012/2013. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst Protokola o reprogramiranju povrata pozajmice između d.o.o. Livnica Čelika Tuzla i Vlade Tuzlanskog kantona.

Tuzlanski.ba

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: