Utorak, 28. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Vlada FBiH: Radnici će se moći obratititi poslodavcu za povredu radnih prava

Preuzmite sliku

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u obrazloženju je navelo da se predloženim izmjenama zakona provodi presuda Ustavnog suda Federacije BiH od 26.2.2020. godine kojom je utvrđeno da član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu nije u saglasnosti sa Ustavom FBiH kada je riječ o zaštiti prava iz radnog odnosa.

Tako je dosadašnja odredba po kojoj je radnik “dužan” obratiti se poslodavcu u propisanom roku ukoliko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa, zamijenjena riječju “može”.

Također, riječi “osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim zakonom” zamijenjene su riječima “osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa”, kada je riječ o zahtjevu radnika za zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.

Usvojene i izmjene i dopune Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, izmjenila i dopunila Uredbu o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala. Izmjenama i dopunama je, uz ostalo, precizirano da su predsjednici i članovi nadzornih odbora i članovi uprave privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, a i nadzornih odbora privrednih društava u kojima učešće državnog kapitala nije većinsko, a koji su kandidovani uime državnog kapitala, dužni proći stručno usavršavanje koje organizuje Privredna komora FBiH i posjedovati certifikat o završenom usavršavanju.

Nadležni organ je prilikom utvrđivanja standarda i kriterija za popunu upražnjenih pozicija u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, dužni kao poseban uslov predvidjeti završeno usavršavanje.

Članovi organa upravljanja čiji mandat je u toku i kandidati koji se prijavljuju na javni oglas, a i ne posjeduju certifikat, mogu se izjavom ovjerenom kod nadležnog organa obavezati da će proći stručno usavršavanje i u roku od šest mjeseci steći certifikat. Ukoliko u roku ne završe usavršavanje, dužni su podnijeti ostavku. U protivnom, nadležni organ koji u tom privrednom društvu vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala dužan je pokrenuti postupak za razrješenje dužnosti.

Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koje ispunjava uslove iz Zakona o privrednim društvima.

Kako je u prijedlogu Federalnog ministarstva obrazloženo, Uredba je donesena 2009. godine i nekoliko je puta mijenjana i dopunjavana, s tim da su se izmjene i dopune pretežno odnosile na produženje roka do kada su predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala bili u obavezi završiti usavršavanje.

Danas usvojenim izmjenama i dopunama Uredbe otklonjena je nedoumica u primjeni koja je postojala u vezi sa obaveznosti stručnog usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava u privrednim društvima u kojima ovlaštenje na osnovu državnog kapitala vrši Federacija BiH, kanton, grad ili opština, kao mogućnosti izdavanja duplikata certifikata. (N1)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , ,