Nedjelja, 21. Aprila 2024.
Tuzlanski.ba logo

Prijem pripravnika – volontera u Općinski sud u Tuzli

Preuzmite sliku

Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o utvrđivanju broja pripravnika-volontera u pravosudnim
institucijama na području Tuzlanskog kantona raspisuje se Javni oglas za prijem pripravnika – volontera u Općinski sud u Tuzli.

Naime, raspisuje se oglas za prijem 10 (deset) diplomiranih pravnika u svojstvu pripravnika – volontera
za potrebe Općinskog suda u Tuzli, na period do 2 godine, bez zasnivanja radnog odnosa, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva.

Volonter ima pravo na naknadu dok se međusobna prava i obaveze između pripravnika – volontera i predsjednika suda uređuju ugovorom.

Po završetku stručnog osposobljavanja predsjednik suda će pripravniku – volonteru izdati potvrdu/uvjerenje o obavljenom stručnom osposobljavanju. Nakon proteka stručnog osposobljavanja Općinski sud u Tuzli, se ne obvezuje zadržati pripravnika – volontera u stalnom radnom odnosu.

Svi kandidati treba da ispunjavaju opće uslove za rad u pravosudnim institucijama i to:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opću zdravstvenu sposobnost.

Pored općih uslova, kandidati trebaju da ispunjavaju i poseban uslov i to:

– da je diplomirani pravnik, Visoke stručne spreme – VII stepen ili da ima visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne struke koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova.

Uz prijavu je potrebno priložiti, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeće dokaze:

– diplomu o završenom fakultetu,
– fotokopiju lične karte ili potvrdu o prebivalištu,
– prosjek ocjena završenog studija (uvjerenje od fakulteta),
– dokaz o dužini trajanja nezaposlenosti (uvjerenje nadležne Službe za zapošljavanje),
– dokaz o sudjelovanju jednog ili oba roditelja u odbrambenom ratu (uvjerenje nadležnog
organa).

Kandidati koji budu izabrani za pripravnike – volontere, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti moraju dostaviti sudu, najkasnije do zaključivanja Ugovora o stručnom osposobljavanju.

Odabir kandidata za stručno osposobljavanje vršit će se na osnovu kriterija, dužine trajanja nezaposlenosti nakon završenog fakulteta i prosjeka ocjena završenog studija.

U slučaju da kandidati imaju isti broj bodova, prednost imaju članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i demobilisanih boraca, u skladu sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Prijave sa navedenom dokumentacijom kojom se dokazuje, da kandidat ispunjava opće i posebne uslove dostavljaju se Općinskom sudu u Tuzli, ZAVNOBIH-a bb, 75 000 Tuzla, putem pošte ili neposredno u prijemnoj kancelariji suda, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „za Javni oglas za prijem pripravnika – volontera u Općinskom sudu u Tuzli – ne otvarati“, u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. O rezultatima Javnog oglasa kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje