Porast vodostaja na donjim tokovima Bosne, Usore, Sane i Spreče

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo saopštila je da trenutno bilježe porast vodostaja na donjem toku rijeka Bosne, Usore, Sane i Spreče (nizvodno od akumulacije Modrac) te da su na ostalim vodotocima vodostaji u…

U naredna dva dana očekuje se dodatni rast vodostaja rijeka

Padavine koje traju već nekoliko dana i koje se prognoziraju u naredna dva dana uslovile su potrebu za pojačanim praćenjem vodostaja na svim vodotocima na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Iz Agencije za…