Utorak, 21. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Zabrana pušenja u Federaciji BiH: Pravilnik “na čekanju”, a inspektora premalo

Preuzmite sliku

Uprkos tome što je usvojen krajem marta 2022. godine, zakon kojim se zabranjuje konzumiranje cigareta i duhanskih proizvoda u svim zatvorenim javnim objektima na području bosanskohercegovačkog entiteta Federacija BiH još uvijek ne funkcioniše u praksi.

Ključni problem je nepostojanje pravilnika o provedbi zakona, koji bi ponudio jasne smjernice i procedure inspektorima da mogu nadzirati i kontrolisati njegovo provođenje.

Primjena zakona službeno je počela 28. maja 2023. godine, a propisano je da obaveze za fizička lica nastupaju sa danom početka primjene ovog zakona. Ustanove, preduzeća i druga pravna lica dužni su svoja akta uskladiti sa odredbama zakona u roku od šest mjeseci od početka njegove primjene.

 • Industrija duhana je također obavezna da svoj rad i poslovanje uskladi sa zakonom u roku od 18 mjeseci od početka njegove primjene, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata.

  “Pravna lica u čijim objektima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa ovim Zakonom, bilo da su u njihovom vlasništvu ili su im dati na korištenje, a što uključuje i ugostiteljske objekte, dužni su uskladiti svoj rad s odredbama ovog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu podzakonskog propisa koji se donosi na osnovu člana 7. ovog Zakona.

  Definisano je da će federalni ministar zdravstva u roku od 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona donijeti provedbene propise na osnovu Zakona, kojima se regulišu uslovi za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja, što znači da je krajnji rok za izradu pravilnika – maj 2024. godine“, pojasnili su iz Federalnog ministarstva zdravstva.

  Prvo pravilnik, a onda kazne

 • Pravilnik će biti objavljen na web-stranici Federalnog ministarstva zdravstva, kako bi zainteresirani mogli dostaviti komentare na razmatranje, a nakon obavljenih javnih konsultacija, Pravilnik će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH.

  “Nakon što Pravilnik bude objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, obaveze za pravne osobe u čijim objektima postoje izuzeća od zabrane pušenja kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi, definirani članom 7. Zakona, su da usklade svoj rad s odredbama navedenog pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu”, ističu iz Federalnog ministarstva zdravstva.

  Ugostitelji, kojih se možda i ponajviše tiče zakon, smatraju da nije trebao biti donešen samo u Federaciji BiH, kad već nije donešen u Republici Srpskoj, te da se trebalo krenuti sa državnog vrha ka nižim nivoima jednako i paralelno.

 • “Kao da su entitet Republika Srpska i Distrikt Brčko imuni na štetu koju uzrokuju duhan i duhanski proizvodi, a mi u Federaciji BiH nismo pa nas treba zaštiti. Najprostije kazano: to je cirkus. Drugo, ovaj zakon se odnosi na sve javne zatvorene prostore od javnih institucija do trafike, od servisa do advokata, odnosi se i na krojače i sve moguće vrste tehničkih pregleda, a mnogo je više takvih prostora nego ugostiteljsko-turističkih objekata.

  To je zakon koji je neprimjenjiv za nas jer nemamo toliko brojnu inspekciju koja bi vršila nadzor nad sprovođenjem zakona. Nije problem zaposliti nove ljude u inspekciju, ali je pitanje ko će to sve platiti? Opet mi građani, a ne domaće vlasti ili stranci”, mišljenja je Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera BiH.

  Dodaje kako je nakon usvajanja zakona trebalo napraviti pravilnik o njegovoj primjeni, te da se prije same izrade i usvajanja zakona moralo pozvati i one kojih se on tiče, kako bi se čulo i njihovo mišljenje.

 • Manjak inspekcijskih kapaciteta

  To je jedna strana problema, a ona druga je i složenija i tiče se finansiranja inspekcijskog aparata koji je nadležan za nadzor primjene i provedbe ovog Zakona, a koji bi zbog svega trebao biti nešto glomazniji i dodatno popunjen kadrovima. Sve ovo bi moglo ugroziti efikasnost provedbe Zakona o zabrani pušenja u zatvorenim prostorima i dodatno usporiti njegovo zaživljavanje na terenu.

  “U skladu sa zakonom, najširi djelokrug nadležnosti imaju kantonalni sanitarni, tržišni, prosvjetni i inspektori rada, koji su nadležni za kontrolu primjene zakona u svim drugim objektima, uključujući i ugostiteljske. S obzirom na veliki broj privrednih subjekata i javnih ustanova u Federaciji BiH koje podliježu primjeni zakona, evidentan je manjak kapaciteta inspekcijskih organa u Federaciji BiH za vršenje poslova iz punog obima nadležnosti propisanih zakonom”, pojašnjavaju iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

 • S obzirom da pravna lica imaju vrijeme prilagodbe u trajanju od šest mjeseci, a očekujući donošenje predviđenih pratećih provedbenih akata, federalni inspektori rada i zdravstva u prelaznom periodu nakon stupanja na snagu zakona, u okviru vršenja inspekcijskih nadzora iz plana redovnih inspekcijskih nadzora, plana pojačanih inspekcijskih nadzora i postupanja po prijavama, prevashodno imaju konsultativno-savjetodavnu ulogu za osiguranje djelotvornog uvođenja subjekata nadzora u nove pravne okvire.

  “U okviru projekta “Poboljšanje okvirnih uslova za podršku zdravom okruženju i poticanje ljudi da preuzmu odgovornost za svoje zdravlje” koju pod pokroviteljstvom Vlade ŠvicarskeBosni i Hercegovini provodi Udruženje PROI, u cilju pravilne primjene zakona u oktobru 2023. godine organizovan je sastanak i edukacija federalnih i kantonalnih inspekcija, na kojem je učešće uzeo i glavni federalni inspektor rada.

 • Posebna pažnja je posvećena usklađivanju državnih i entitetskih zakona u BiH i EU s međunarodnim pravnim propisima, te preciziranju nadležnosti federalnih i kantonalnih inspekcija u okviru novog zakona”, navodi Federalna uprava za inspekcijske poslove.

  Kada su u pitanju rezultati, kontrola otkako je zakon stupio na snagu, federalni inspektori rada nisu imali zahtjeva za kontrolu povodom nepoštivanja odredbi zakona od strane subjekata koje nadziru, niti posebno uočenih nepravilnosti koje bi bile osnov za djelovanjem. U djelokrug nadzora primjene zakona od strane Federalne inspekcije potpada i kontrola trgovine ovom vrstom proizvoda kada su u pitanju subjekti koji vrše prometovanje duhana i duhanskih prerađevina.

 • Što se tiče kazni, one će se početi naplaćivati 12 mjeseci nakon početka primjene, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona.

  “To znači da će inspekcijske mjere u međuvremenu biti preventivne, u cilju pomoći svim pravnim subjektima da prilagode svoje poslovanje zakonu. Kaznene odredbe koje su predviđene zakonom, a u zavisnosti od počinjenog prekršaja, kreću se u rasponu od 2.000 do 5.000 konvertibilnih maraka za pravna lica [1.000 do 2.500 eura], od 300 do 1.000 konvertibilnih maraka za odgovorna lica [150 do 500 eura], te od 500 do 1.500 konvertibilnih maraka za vlasnike i korisnike prostora [250 do 750 eura], odnosno mjesta u kojem je pušenje zabranjeno”. (Al Jazeera)

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje