Subota, 1. Oktobra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Vlada TK: Program mjera za zapošljavanje oko 600 nezaposlenih radnika na TK

vlada-tk1
Preuzmite sliku

Popularno

Jučer je održana 56. redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona.

vlada-tk1

Po svemu sudeći na jučerašnjoj 56. sjednici Vlade TK bilo je izuzetno radno a detaljan izvještaj u vidu odluka, mjera i programa o kojima se razgovaralo i koji su usvojeni možete saznati u kompletom izvještaju koji vam donosimo u nastavku: 

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU KANTONALNE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju. U prvih šest mjeseci tekuće godine Agencija je ostvarila prihode u iznosu od 62.892 KM. Prihoda od prodaje državnog kapitala, gdje je Agencija prodavac, u ovom periodu periodu nije bilo, tako da pomenuti iznos predstavlja prihode iz vlastite djelatnosti. U poslovnim knjigama se, vanbilansno, vode potraživanja obračunatih obaveza po osnovu kašnjenja u ispunjavanju ugovorne obaveze novog upošljavanja, tako da se po tom osnovu vode potraživanja u ukupnom iznosu od 757.758 KM, a odnose se na Transport d.o.o. Gračanica u iznosu od 163.067 KM, Tuzlatransport d.o.o. Tuzla u iznosu 103.921 KM, Voćni rasadnik doo Srebrenik u iznosu od 26.533 KM, GSP dd Tuzla u iznosu od 288.457 KM, Hidrotehnika dd Kladanj u iznosu od 57.488 KM, Tuzla kvarc u iznosu od 85.679 KM i Održavanje doo Tuzla u iznosu od 32.613 KM.

Protiv kupaca Tuzlatransporta, Voćnog rasadnika, Transporta, Hidrotehnike, Održavanja, Autosaobraćaja i GSP-a podnesene su tužbe za naplatu ovih potraživanja. Inače, po osnovu naplate od obračunatih penala zbog kašnjenja u novom upošljavanju od početka je ukupno naplaćen iznos od 283.118 KM koji je kao prihod, iskazan u ranijem periodu kada je i naplaćen. Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2012. godine iznose 200.202 KM, a negativna razlika između ostavrenih prihoda i rashoda u iznosu od 137.310 KM pokrivena je iz rezervisanih sredstava u 2011.godini. Posredstvom Agencije, od početka procesa privatizacije do danas, ostvarena su gotovinska sredstva od prodaje imovine preduzeća u iznosu od 15.906.096 KM, te sredstva od prodaje općinskih prostora u iznosu od 1.299.036 KM, što ukupno iznosi 17.205.132 KM. Navedena sredstva su prenesena na račune preduzeća i općina koji su bili prodavci.

USVOJEN PRIJEDLOG PROSTORNE OSNOVE PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA ZAŠTIĆENI PEJZAŽ “KONJUH” ZA PERIOD OD 2010. DO 2030. GODINE

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Prostornu osnovu Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pjzaž “Konjuh”, čime se završava I faza izrade navedenog planskog dokumenta. Naime, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice je u skladu sa Odlukom o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž “Konjuh” za period od 2010.do 2030. godine, pokrenulo postupak izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž “Konjuh”. Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Kanton radi se za područje koje je definisano Zakonom o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom “Konjuh” i Prostornim planom za područje Tuzlanskog kantona za period 2005.-2025. godine, a ukupna površina koja je obuhvaćena navedenim planskim dokumentom iznosi 8.016,61ha i prostire se na dijelovima teritorije općina Kladanj, Banovići i Živinice.

Prostornim planom će se utvrditi osnovna organizacija prostora, mjere korištenja, uređenja i zaštite područja s aktivnostima koje imaju prednost, mjere za unapređenje i zaštitu okolice, te po potrebi obaveza izrade detaljnih planskih dokumenata za uža područja unutar plana područja posebnog obilježja. Usvajanje ovog planskog dokumenta će omogućiti plansku zaštitu i korištenje navedenog područja. Nosilac izrade plana je uradio Prostornu osnovu plana koja obuhvata ocjenu postojećeg stanja, opće i posebne ciljeve prostornog razvoja i osnovnu koncepciju prostornog razvoja. Savjet Prostornog plana, je razmatrao navedeni dokument, dao određene primjedbe i sugestije, te je usvojen Zaključak da urađeni dokument predstavlja kvalitetnu osnovu za II fazu rada, izradu prednacrta Prostornog plana područja posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž “Konjuh”. Obzirom da se radi o veoma značajnom planskom dokumentu, u procesu prve faze izrade provedena je i Javna rasprava, prikupljene su primjedbe, prijedlozi i sugestije, koje su proslijeđene nosiocu izrade planskog dokumenta, da iste razmatra i analizira u II fazi rada, izradi prednacrta Prostornog plana. Nakon današnjeg prihvatanja, Prostorna osnova će biti upućena Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

tuzlanski kantonUSVOJENA INFORMACIJA O REALIZACIJI MJERA I AKTIVNOSTI PLANIRANIH U ANALIZI STANJA SOCIJALNE ZAŠTITE SA PROGRAMOM MJERA ZA UNAPREĐENJE SOCIJALNOG STANJA GRAĐANA NA PROSTORU TUZLANSKOG KANTONA

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o realizaciji mjera i aktivnosti planiranih u Analizi stanja socijalne zaštite sa programom mjera za unapređenje socijalnog stanja građana na prostoru Tuzlanskog kantona. U Analizi je ukazano na nezaposlenost kao glavni uzrok socijalne isključenosti i siromaštva, izvršen je uvid u socijalni položaj penzionera, urađen prikaz zakonske regulative u oblasti socijalne zaštite i prava koja ostvaruju korisnici, sagledano stanje nevladinih organizacija i mogućnosti razvoja partnerstva, opisana je socijalna zaštita raseljenih lica i povratnika, te analizirano stanje u centrima za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona. Na temelju analiziranih i obrađenih parametara predložen je Program mjera i aktivnosti za unapređenje socijalnog stanja građana na području Tuzlanskog kantona sa nosiocima aktivnosti i rokovima izvršenja. Programom je, između ostalog, u cilju prevazilaženja postojećeg stanja u kome se nalaze lica i porodice u stanju socijalne potrebe, a da bi se smanjilo siromaštvo i započeo proces izgradnje održivog sistema socijalne zaštite predviđeno da se u budžetu za 2012. godinu planiraju sredstva za implementaciju mjera iz Strategije zapošljavanja, prioritetno mladih i socijalno rizičnih grupa. S tim u vezi, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK je u tekućoj godini donesen Prijedlog mjera za odrađivanje pripravničkog staža za osobe VSS. Prijedlog mjera je usvojen od strane Vlade TK, ali zbog nedostatka sredstava u budžetu navedeni prijedlog kasni i njegova realizacija se očekuje do kraja tekuće godine. Vlada je u saradnji sa Ministarstvom podržala zapošljavanje lica iz boračke populacije, te je u saradnji sa Službom za zapošljavanje, ministarstvima i općinama do sada je oko 900 lica sa završenom VSS, uključeno u odrađivanje pripravničkog staža, što je osnov za ravnopravan pristup tržištu rada i značajan resurs u daljem produktivnom zapošljavanju i ukupnom razvoju Kantona. Vlada će u saradnji sa Službom za zapošljavanje, putem Programa sufinansiranja zapošljavanja “Prilika za sve” podržati projekte zapošljavanja u 92 poslovna subjekta gdje se planira upošljavanje oko 600 nezaposlenih osoba svih nivoa obrazovanja i stručne spreme. Okvirnim programom mjera “nova i bolja radna mjesta”, planira se ostvariti društveni konsenzus, jačanje institucionalnih kapaciteta za razvoj TK, te utvrđivanje kratkoročnih, sredoročnih i dugoročnih mjera za investiranje u nova radna mjesta, čime se stvara ambijent za novo zapošljavanje i razvoj kantona uopšte.

IZMJENOM POSTOJEĆIH PROPISA DO KVALITETNIJE POSLOVNE KLIME

Vlada Tuzlanskog kantona je na danas održanoj sjednici prihvatila tri izvještaja o radu Interresornog tima za reformu regulatornog okvira i to Grupe za registraciju imovine, Grupe za registraciju malih i srednjih preduzeća i obrta, te Grupe za naplatu potraživanja. Iz usvojenih izvještaja proizašle su i određene inicijative koje je Vlada također danas prihvatila.U cilju sprječavanja dvostrukog oporezivanja prometa nekretnina u slučajevima finansijskog leasinga, što je trenutno slučaj, Vlada je utvrdila inicijativu za dopunu Zakona o prometu nepokretnosti i prava TK. Naime, u slučaju finansijskog leasinga, ugovorom o leasingu je ugovoreno da korisnik leasinga, po ispunjavanju uslova iz ugovora, stiče pravo vlasništva nad nepokretnostima koje su predmet leasinga. Tako se faktički dva puta obavlja promet nepokretnosti, slijedom čega se i dva puta vrši oporezivanje prometa nepokretnosti, iako se radi o kupovini nepokretnosti samo jednom. Ova praksa duplog oporezivanja prepoznata je kao jedna od nepovoljnosti koja utiče na korištenje finansijskog leasinga kao pogodnog načina finansiranja prometa korištenih nepokretnosti kao mogućnosti za nove investicije. Vlada je, također, danas prihvatila i tekst Inicijative za kreiranje Programa za zanimanja za koja ne postoji mogućnost obrazovanja u redovnom sistemu obrazovanja i za deficitarna zanimanja na tržištu rada. Tokom rada Tima identificiran je problem nepostojanja obrazovanja u redovnom sistemu obrazovanja za veliki broj zanimanja navedenih u Uredbi o izmjeni Uredbe o zaštiti tradicionalnih i starih obrta, u kojem je od 126 navedenih zanimanja, u redovnom sistemu obrazovanja omogućeno obrazovanje samo za 17 vrsta zanimanja. Za preostalih 109 vrsta zanimanja ne postoji mogućnost obrazovanja u redovnom sistemu obrazovanja, što svakako predstavlja prepreku za registrovanje i rad obrta, posebno u okviru starih i umjetničkih zanata, kao i za poslovanje i opstanak navedenih obrta. U skladu navedenim, usvojena je inicijativa da se prilikom izrade Pravilnika o obrazovanju i obuci odraslih, planira i izradi Program za zanimanja za koja ne postoji mogućnost obrazovanja u redovnom sistemu obrazovanja. Do donošenja cjelovitog zakona o obrazovanju odraslih, potrebno je za deficitarna zanimanja na tržištu rada, u okviru navedenog Pravilnika kreirati i Program specijalističke obuke (prekvalifikacije i dokvalifikacije) koji će se provoditi u odgovarajućim srednjim školama na području Tuzlanskog kantona navodi se u Inicijativi.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijeldog Odluke o pristupanju izradi Kantonalnog plana upravljanja otpadom Tuzlanskog kantona 2013. – 2018. Rok za izradu Kantonalnog plana je 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke, a priprema i irada Plana odvijat će se kroz četiri faze i to: I faza – Usvajanje metodologije te dinamičkog i organizacionog plana, II faza – Analiza stanja upravljanja otpadom, III faza – Akcioni plan: planiranje i uspostavljanje sistema upravljanja otpadom i IV faza – Prezentiranje svih komponenti Kantonalnog plana. Priprema, izrada i sadržaj Plana biće usklađeni sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom, Strategijom zaštite okoliša Federacije Bosne i Hercegovine 2008 – 2018. i Federalnim planom upravljanja otpadom 2012 – 2017. Sredstva za izradu Kantonalnog plana osigurat će se u Budžetu Tuzlanskog kantona iz namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice koje je i nosilac pripreme za izradu Kantonalnog plana i koje će, zajedno sa Nosiocem izrade, radi dostavljanje sugestija i primjedbi, osigurati uključivanje javnosti u proces pripreme i izrade Kantonalnog plana.

Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila danas Mišljenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o prijedlogu Prostornog plana FBiH za period 2008 – 2028. godine. Naime, Federalno ministarstvo prostornog uređenja zatražilo je od Skupštine Tuzlanskog kantona, mišljenje o Prijedlogu Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine. Resorno ministarstvo je u skladu sa svojim nadležnostima, sagledalo Prijedlog dostavljenog planskog dokumenta, kako bi utvrdilo da li su u Prijedlog plana ugrađene primjedbe, prijedlozi i sugestije iz Tuzlanskog kantona, a koje su date i u fazi izrade Prostorne osnove Prostornog plana Federacije BiH, te da li je Prijedlog Prostornog plana urađen u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Iako je većina datih primjedbi i sugestija usvojena od strane Nosioca pripreme plana, nosilac izrade je jedan dio nedostataka otklonio, ali, pojedine primjedbe nisu ugrađene u konačno dostavljeni prijedlog planskog dokumenta. Imajući u vidu navedeno, u Mišljenju je istaknuto da se ne može dati pozitivno mišljenje na Prijedlog Prostornog plana FBiH, ukoliko se sve primjedbe koje se daju ovim mišljenjem, ne ugrade u konačni Prijedlog Prostornog plana Federacije BiH. Mišljenje će se nakon današnjeg prihvatanja uputiti Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Sredstva za realizaciju navedenog programa obezbijeđena su iz Budžeta Tuzlanskog kantona, a broj uposlenika zaključno sa 30.09.2012.godine i tačan iznos sredstava utvrdit će Služba za zapošljavanje, Zavod penzijsko invalidskog osiguranja i resorno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju novčane pozajmice u iznosu od 39.000,00 KM koje će Vlada Tuzlanskog kantona pozajmiti DD “Konjuh” Živinice. Sredstva su pozajmljena iz sredstava ostvarenih od prodaje preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju TK, a koja se nalaze na ESCROW računu.

Kako je ugovorom definisano sredstva će biti pozajmljena beskamatno na period od 120 dana za potrebe uplate zdravstvenog osiguranja radnika ove kompanije. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu za 2012. godinu. Unutrašnja preraspodjela je predložena u cilju obezbjeđenja sredstava za bruto plaće i naknade zaposlenika u JU Galerija portreta Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas više odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Budžet Tuzlanskog kantona. Za sufinansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika za samostalan rad po 350,00 KM je usmjereno Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva TK i Ministarstvu finansija TK, 700,00 KM je usmjereno Ministarstvu za rad, socijlanu politiku i povratak TK, a Ministarstvu za boračka pitanja je usmjereno 1.050,00 KM. Regionalni centar za okoliš, Ured u Bosni i Hercegovini je JU OŠ Slavinovići za sufinansiranje projekta “Unaprijeđenje sredine za učenje” dodijeljeno 9.754,70 KM, a za suinansiranje projekta “Mobilni stručni timovi – podrška učenicima u redovnim školama” JU Zavodu za odgoj i obrazovanja osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je dodijelilo 4.680,00 KM. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici donijela odluku o utvrđivanju osnovice za obračun plaće budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona za mjesec septembar 2012. godine u iznosu od 380,25 KM, kao i visine naknade za ishranu u toku rada u iznosu od 7,00 KM po izrađenom danu. Vlada Tuzlanskog kantona, na danas održanoj sjednici donijela je odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava za kapitalne izdatke za korisnike budžetskih sredstava. S tim u vezi, donesena je i odluka o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovom izmjenom obezbijeđena su sredstva za nabavku informatičke opreme za informatizaciju rada Vlade Tuzlanskog kantona, a sve u cilju povećanja stepena efikasnosti u radu Vlade i stvaranja dodatnih ušteda u radu. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku da ratnom vojnom invalidu I grupe sa 100% vojnog invaliditeta Šahbazović Bajri, dodijeli u vlasništvo stan u Kalesiji, u ulici Žrtava genocida u Srebrenici. Na osnovu Odluke, ministar za boračka pitanja će u ime Vlade Tuzlanskog kantona, sa gospodinom Šahbazovićem, zaključiti ugovor o prijenosu prava vlasništva na predmetnom stanu, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici donijela je odluku o prijenosu putničkog vozila marke ŠKODA FELICIA 1,9 DGLX, koje je bilo u vlasništvu Vlade Tuzlanskog kantona u trajno vlasništvo Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici dala je saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o prijenosu stalnog sredstva, putničkog motornog vozila marke Ford Fiesta u trajno vlasništvo Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona bez naknade.

Na danas održanoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na odluku Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona o utvrđivanju visine troškova polaganja stručnog ispita. Odlukom je utvrđeno da visina troškova polaganja stručnog ispita nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona iznosi 150,00 KM, s tim da se svaki ponovljeni ispit plaća sa dodatnih 75,00 KM. Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova upravnih odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta JZU UKC Tuzla, sa ugrađenim prijedlozima i primjedbama resornog ministarstva. Predloženom odlukom, vrši se usklađivanje Statuta JZU UKC Tuzla sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Klasifikacijom djelatnosti BiH 2010 i drugim odredbama važećih zakona u oblasti zdravstva.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o odobravanju sredstava uplaćenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Sredstva će biti dodijeljena neprofitnim organizacijama u cilju unapređenja saobraćaja i saobraćajne kulture, te radi poboljšanja stepena sigurnosti u odvijanju saobraćaja. Sredstva se dodjeljuju na osnovu Programa o utrošku namjenskih sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede kojeg je u junu mjesecu tekuće godine donijela Vlada Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas prethodnu saglasnost na Odluku o broju studenata za upis na drugi ciklus studija – master/magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine u akademskoj 2012/13. godini. Vlada Tuzlanskog Kantona dala je danas saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Narodno pozorište u Tuzli.

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona, dala je saglasnosti JU Narodno pozorište u Tuzli za prijem jednog zaposlenika i zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu “Portir-sa punim radnim vremenom”, Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona za popunjavanje radnih mjesta stručnog saradnika sistem inžinjera i stručnog savjetnika za informisanje, Općinskom sudu u Gračanici za prijem jednog državnog službenika, Zemljišno – knjižni referent, te JU Univerzitet u Tuzli za prijem zaposlenika Radnik u vešeraju. U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je imenovala privremeni Školski odbor Javne ustanove Osnovna škola “Breške” na periodu od najduže 90 dana. Predsjednik Odbora je Amela Petričević, a članovi su Amela Šehić, Elma Jahič, Amira Hrustić i Slobodan Filipović.

Tuzlanski.ba

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

   
Ključne riječi: