Srijeda, 28. Septembra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Održana 58. redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona

55 redovna svtk
Preuzmite sliku

Popularno

Usvojena Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima na području TK u 2011. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period

55 redovna svtk

Ministarstvo razvoja i preduzetništva Tuzlanskog Kantona uradilo je Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima na području Tuzlanskog kantona u 2011. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period kako bi sve zainteresovane uputila u stanje, trendove, probleme, kao i perspektive u ovom sektoru.

TRON BIS sistem (online aplikacija), koju je Ministarstvo nabavilo u augustu 2012, je osnov za finansijsku analizu MSP na TK, a korišteni su i podaci iz različitih izvještaja, publikacija i drugih izvora. Ministarstvo je u izradi ovog dokumenta naročito uvažavalo sugestije i prijedloge preduzetnika, vezane za poboljšanje uslova za njihovo poslovanje dobijenim putem direktnih kontakata sa preduzetnicima, prilikom održavanja okruglih stolova, radionica, anketa, prezentacija i slično.

Najizloženiji negativnom uticaju krize i recesije su svakako mikro i mala preduzeća što se ogleda u stalnom padu broja preduzeća i broju zaposlenih. Gašenje ovih preduzeća je uzrokovano postojećim problemima MSP-a (koje je kriza dodatno povećala) kao što su:

slabi upravljački kapaciteti (finansijsko upravljanje, upravljanje kvalitetom, upravljanje ljudskim resursima i sl), nekonkurentnost, niska efikasnost, nelikvidnost, potreba za pojačanim ulaganja u stalna sredstva / slaba kreditna sposobnost, nedostatak kolaterala.

Mogućnosti i prepreke u razvoju MSP

Uloga MSP u privredi Tuzlanskog kantonaje nesporna, a što govore i podaci o broju i rezulatima sektora MSP.

Sa područja FBiH i RS ukupno 28.433 preduzeća su predala ispravne godišnje finansijske izvještaje za 2011 godinu, od kojih je 3.302 Mala i srednja Preduzeća sa područja TK. Ako posmatramo promjene prihoda od prodaje u 2011 (sa 3.210.808.560 KM u 2011 godini na drugom mjestu u FBiH) u odnosu na 2010, vidimo da je došlo do povećanja u malim i srednjim preduzećima, dok je i mikro preduzećima došlo do pada.

Ukupan broj MSP smanjen sa 3.649 u 2010 na 3.302 u 2011 uglavnom u mikro preduzećima.

Ovo je pokazatelj izloženosti i osjetljivosti mikro preduzeća, koja se teško bore sa uticajima recesije, jer nemaju adekvatne mehanizme i kapacitete, što je razlog gašenja dijela mikro preduzeća koja često, ne „prežive” duže od tri godine.

I pored problema koji prate rast i razvoj MSP sektora, TK je sa brojem od 32.696 zaposlenih u sektoru MSP, na prvom mjestu u FBiH , ali je tek na petom mjestu po prosječnim troškovima po zaposlenom mjesečno, koji iznose oko 89% prosjeka FBiH. I pored niskih troškova koji se odnose na angažman radne snage, u sektoru MSP na TK neto dobit po zaposlenom iznosi 2.135 KM što je bolje za oko 37% od prosjeka na nivou FBiH.

Također se ukupan ostvareni profit povećava u 2011 u odnosu na 2010.

Bilježimo jačanje preduzeća koja opstaju usprkos krizi i koja, u godinama koje analiziramo 2009-2011, realizuju rast prihoda, rast dobiti, kao i rast EBITDA.

Gazele su brzo rastuća preduzeća, koja imaju kapacitet za novo zapošljavanje, tako da su za provođenje politika i programa za Ministarstvo i Vladu TK najinteresantnija.

Na TK u 2011 godini prema zadatoj definiciji, možemo izdvojiti 191 MSP koji nazivamo Gazelama, sa gotovo jednakom zastupljenošću prema vrsti djelatnosti. Broj novouposlenih kod Gazela je najveći u proizvodnji, a najveći procenat rasta novouposlenih je u trgovini.

Regulatorno okruženje u BiH se ne može ocijeniti povoljnim za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Za segmente preduzetničke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona je karakteristična nedovoljna koordinacija i međusobna saradnja.

Postojanje kreditnih sredstava i njihova dostupnost preduzetnicima u Bosni i Hercegovini je nestimulirajuća komponenta razvoja poslovnih aktivnosti.

Preduzetničko obrazovanje je nedovoljno zastupljeno na sva tri formalna nivoa obrazovanja.

Ministarstvo je u prvoj polovini 2011. godine pripremilo Strateški srednjoročni plan rada za period 2012-2014 i akcioni plan. Definiranjem misije, vizije i operativnog plana rada stvoreni su preduslovi za efikasno provođenje mjera u cilju jačanja i rasta preduzetništva.

Budžet koji je u 2011 naslijeđen iz ranijeg perioda je apsolutno nedovoljan, da bi se realizirani poticaji mogli karakterisati značajnim.

Smjernice rada za naredni period

Stanje i značaj sektora MSP u TK

U cilju jačanja konkurentnosti sektora MSP, te iniciranja osnivanja novih preduzeća, a na osnovu rezultata analize finansijskog položaja sektora MSP, potrebno je posebnu pažnju i napore uložiti u slijedeće aktivnosti:

• Podrška u oblasti pristupa finsnijskim sredstvima kroz:

o Jačanje garantnog fonda, kao jedan od značajnijih instrumenata pomoći malim preduzećima, bez adekvatnog kolaterala

o Obezbjeđenje sredstava za subvenciju kamata

o Obezbjeđenje sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja standarda kvaliteta i omogućiti dalju podršku kroz besplatne seminare

• Realizirati uvođenje info-deska, u okviru koga jačati poziciju kontakt osobe za rad sa investitorima

• Ažuriranje finansijskih podataka za preduzeća u BiH za 2012

• Razmatranje mogućnost poticaja za otvaranje novih radnih mjesta u Gazelama

• Obezbjediti seminare i treninge za unaprijeđenje upravljačkih vještina za MSP

• Pripremiti programe za iniciranje preduzetničkih aktivnosti među nezaposlenim mladim visoko obrazovanim ljudima

• Omogućiti (kroz inkubatore ili slične oblike preduzetničkih zona) olakšane uslove za poslovanje MSP

• Pružiti podršku jačanju subjekata koji čine preduzetničku infrastrukturu, na realizaciji projekata vezanih za razvoj preduzetničkog duha, stvaranje uslova za novo apošljavanje

• Pripremiti i realizirati Program za promociju i razvoj inovatorstva na TK

• Pripremiti akcioni plan Ministarstva za provedbu Okvirnog programa mjera za nova i bolja radna mjesta

• Nastaviti sa jačanjem kapaciteta Ministarstva, kako bi odgovorilo svim postavljenim zadacima

Takođe se predlažu mjere za unaprijeđenje stanja u oblastima:

 •  Zakonodavni i institucionalni okvir
 •  Preduzetnička infrastruktura
 •  Pristup finansijskim sredstvima
 •  Vladini programi poticaja razvoja MSP
 •  Edukacija za preduzetništvo

AKTUALNE MJERE u 2012. godini

Strateški cilj 2 – Jačanje konkurentnosti MSP i obrta

 • Pružanje podrške MSP kroz Garantni fond – jačanje Garantnog Fonda NERDA
 • Realizacija Programa subvencije kamata
 • Realizacija Prograa refinanciranja troškova za uvođenje standarda kvaliteta
 • Realizacija besplatnih seminara o standardima
 • Realizacija finansijske podrške MSP i obrtu za korištenje konsultantskih usluga (edukacija, konsalting, i sl)
 • Realizacija Programa podrške asocijacijama i asocijacijama obrtnika na prostoru Tuzlanskog kantona
 • Realizacija Programa podrške udruženjima i asocijacijama koja koja svojim programima/projektima potiču tradicionalna i rijetka zanimanja

Strateški cilj 3 – Unaprijeđenje poslovnog ambijenta na tK Otvaranje poslovnice RBFBiH u Tuzli

 • Formiranje i rad Interresornog tima za regulatorne reforme s ciljem unaprijeđenja poslovnog ambijenta
 • Realizacija Ugovora sa članicom Grupacije Svjetske banke (IFC)
 • Rad ma donošenju Zakona o javno privatnom partnerstvu (JPP)
 • Realizacija Programa podrška udruženjima i asocijacijama koja se bave razvojem preduzetništva
 • Aktivnosti na jačanju kapaciteta za pripremu, realizaciju i praćenje projekata ( s ciljem namicanja sredstava)
 • Učešće u pripremi projekata koji doprinose razvoju preduzetništva

Okvirni Program mjera za nova i bolja radna mjera – izrada akcionog plana

Prihvaćen Akcioni plan za Tuzlanski kanton na realizaciji Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim je prihvaćen Akcioni plan za TK na realizaciji Strategije razvoja i Strategije Socijalnog uključivanja BiH, koji je sačinio Tim za implementaciju Akcionih planova SR/SSU (Strategije Razvoja/Strategije Socijalnog Uključivanja).

U 2010. godini provedene su aktivnosti na donošenju vrlo važnih strateških dokumenata, Strategije razvoja Bosne i Hercegovine, Strategije socijalnog uključivanja Bosne i Hercegovine i Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine. Koordinacija aktivnosti pripreme strateških dokumenata na državnom nivou je u nadležnosti Direkcije za ekonomsko planiranje (nadalje: DEP), pri čemu se koordinacija odvija u partnerstvu s imenovanim koordinatorima vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko Distrikta (BD) te velikim brojem učesnika vladinih agencija i civilnog društva.

Zaključkom Vlade Federacije BiH, broj: 811/10 od 21.09.2010. godine usvojena je Strategija razvoja Federacije BiH za period 2010.-2020. godine. Ovim dokumentima zadužene su kantonalne vlade da urade svoje akcione planove kojima će navedene strategije biti podržane na kantonalnom i lokalnom nivou. Istim zaključcima kantonalne vlade su zadužene da formiraju implementacione jedinice koje će vršiti monitoring, evaluaciju i izvještavanje o urađenim aktivnostima na kantonalnom nivou i da godišnje izvještaje dostavljaju Federalnom zavodu za programiranje razvoja, nakon njihovog usvajanja od strane Kantonalne vlade.

Na osnovu člana 5. i člana 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (”Službene novine Tuzlanskog kantona”, br.17/00, 1/05, 11/06 i 13/11)), Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 15.03.2012. godine, donijela je Odluku o imenovanju Tima za implementaciju Akcionih planova SR/SSU (Strategije Razvoja/Strategije Socijalnog Uključivanja).

Zadatak Tima za implementaciju Akcionih planova SR/SSU je bio da u koordinaciji sa svim kantonalnim ministarstvima i upravama izrade Akcione planove za strateško planiranje za Tuzlanski kanton, te preuzme ulogu implementacione jedinice koja će vršiti monitoring, evaluaciju i izvještavanje o urađenim aktivnostima na sinhronizaciji procesa strateškog planiranja, odnosno usklađivanja svih strateških aktivnosti sa višim nivoima vlasti na kantonalnom nivou, uz obavezno dostavljanje godišnjih izvještaja Federalnom zavodu za programiranje putem Vlade Tuzlanskog kantona.

Konkretni zadaci koji su dodijeljeni pojedinim članovima ovog Tima definisani u dokumentu „Opis zadatka Tima za implementaciju Akcionih planova SR/SSU”.

Tim za implementaciju Akcionih planova SR/SSU je održao pet radno konsultativnih sastanka od kojih su na jednom bili prisutni predstavnici radnih grupa iz Ministarstava koja su u 2011. godini radila svoje Akcione planove, a na jednom sastanku su bili prisutni predstavnici Federalniog zavoda za programiranje razvoja sa međunarodnim stručnjacima za proces strateškog planiranja u cilju koordinacije aktivnosti na provođenju postavljenih zadataka.

Pored ovih aktivnosti članovi Tima su imali i odvojeno pojedinačne aktivnosti na pripremi i izradi prijedloga Akcionog plana za Tuzlanski kanton u podršci implementaciji Strategije razvoja Bosne i Hercegovine i Strategije socijalnog uključivanja Bosne i Hercegovine.

Akcioni plan za Tuzlanski kanton u podršci implementaciji Strategije razvoja Bosne i Hercegovine i Strategije socijalnog uključivanja Bosne i Hercegovine revidovan po stavu Kolegija Vlade od 27.09.2012. godine i odobren od strane svih ministarstava dat je na reviziju Federalnom zavodu za programiranje razvoja nakon čega je 18.10.2012. godine održan sastanak vođe tima za implementaciju AP SR/SSU sa predstavnicima Federalnog zavoda za programiranje razvoja na kome su razmijenjena mišljenja u cilju poboljšanja teksta AP.

Sve preporuke od strane predstavnika FZZPR koje su podrazumjevale izmjenu suštine aktivnosti ili očekivanih rezultata aktivnosti nisu mogle biti prihvaćene jer bi se aktivnosti iz tako promijenjenog AP suštinski razlikovale od aktivnosti trenutno važećeih AP ili programa rada ministarstava.

Izmjenjena je Odluka o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja TK

Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog ministra zdravstva Tuzlnskog kantona donijela Odluku o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Zaključkom Vlade TK zaduženo je Ministarstvo zdravstva da u što kraćem roku sagleda mogućnost uvrštavanja lijekova pod nazivom „pentaza” i „salofalk” na Pozitivnu listu lijekova zbog njihovog značaja za liječenje pacijenata.

U Odluci o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u A Listi lijekova (u tabelarnom pregledu prema ATC klasifikaciji) na rednom broju 11 ATC- A07EC02- mesalazin– tablete 500mg x100 tableta u koloni „Cijena bez PDV-a” utvrđena je cijena od „39,8000” koja je izračunata na bazi jedinične cijene po tableti za pakovanje od 50 tableta.

Odlukom o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine za isti lijek „mesalazin” oblika i jačine „500 mg x 100 tbl” utvrđena je cijena od „59,5100” KM bez PDV-a.

Prihvatanjem predložene izmjene stvoreni su uslovi za uvrštavanje lijekova „pentaza” i „salofalk” na Pozitivnu listu lijekova.

Donesena Odluka o izmjenama i dopunama Pozitivne liste lijekova TK

Vlada Tuzlanskog kantona je na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela Odluku o listi lijekova koji se izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvnog osiguranja Tuzlanskog kantona, koja sadrži generičku listu lijekova sa usaglašenim cijenama lijekova.

Članom 5. Odluke utvrđeno je da će Ministarstvo zdravstva na temelju ove odluke i Federalne odluke, pripremiti Pozitivnu listu lijekova Tuzlanskog kantona, koju će donijeti Vlada Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo zdravstva je provelo postupak izrade prijedloga pozitivne liste lijekova u skladu sa općim i posebnim kriterijima za uvrštavanje lijekova na pozitivnu listu lijekova koji su utvrđeni tačkom VIII Federalne odluke.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada Tuzlanskog kantona je donijela Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona i Odluku o izmjenama i dopunama Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona.

S obzirom na to da u predhodnim postupcima izrade Pozitivne liste lijekova nisu obezbijeđeni svi lijekove koji su utvrđeni Odlukom o listi lijekova koji se izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvnog osiguranja Tuzlanskog kantona, koja sadrži generičku listu lijekova sa usaglašenim cijenama lijekova, Ministarstvo zdravstva je ponovo provelo postupak za dopunu Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona s ciljem da se osiguranim licima omogući ostvarivanje prava na lijekove u što većem obimu.

Nakon ponovljenog postupka pripremljen je dopunjeni prijedlog Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona koji je na današnjoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona usvojen.

Prihvaćena je Informacija o korištenju IP Centrex telekomunikacijske usluge

Vlada TK donijela je Zaključak kojim je prihvaćena Informacija Ureda za zajedničke poslove o korištenju IP Centrex telekomunikacijske usluge i data je saglasnost Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa da potpiše Anekse ugovora pružanja IP Centrex telekomunikacionih usluga u odnosu na lokaciju poslovne zgrade Jupiter i to za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, te u odnosu na Ministarstvo zdravstva.

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa je izvršio poređenje troškova razgovora putem fiksnih brojeva telefona prije i nakon uvođenja paketa IP Centrex telekomunikacione usluge. Upoređivanje troškova je rađeno na bazi slučajnih uzoraka za mjesec maj 2011. godine i mjesec maj 2012. godine za 109 fiksnih brojeva ministarstava i ureda čiji brojevi su uključeni u paket, i to za usluge poziva sa fiksnog broja prema mobilnom, sa fiksnog prema fiksnom broju kao i za usluge pretplate. Uvidom u tabelarni pregled troškova vidljivo je da je za jedan mjesec korištenja paketa IP Centrex ostvarena ušteda od 3.442,58 KM odnosno preko 50%, što na godišnjem nivou iznosi preko 40.000,00 KM.

Prihvaćen Plan jesenje sjetve u 2012. godini za područje TK

Plan jesenje sjetve za područje Tuzlanskog kantona sačinjen je na osnovu općinskih planova za jesenju sjetvu. Ovim planom predviđeno je da se zasije žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem 7.264,5 ha sa strukturom sjetvenih površina. Jesenjom sjetvom 2012. godine planira se zasijati žitaricama 4.996 ha što iznosi 68,77 % ukupnog plana sjetve, a više je za 187 ha odnosno za 3,89% u odnosu na plan 2011. godine. Sjetvom pšenice kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati 3.575 ha što je 49,21 % ukupnog plana, a više je odnosu na prošlu godinu za 20 ha odnosno za 0,56%. Plan sjetve povrća je 554,5 ha što je za 4 ha manje u odnosu na prošlu godinu. Krmnim biljem planirano je zasijati 1.709 ha što je za 22 ha odnosno 1,3% više u odnosu na prošlogodišnji plan. Da bi realizacija jesenje sjetve bila uspješna potrebno je obezbjediti količine repromaterijala utvrđene na bazi planske strukture sjetvenih površina na području Tuzlanskog kantona i normativa potrebnog repromaterijala za pojedine kulture.

Ostale odluke

Vlada TK donijela je Odluku o osnivanju Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih kao radno tijelo Vlade Tuzlanskog kantona, te je Rješenjem imenovan Savjet koji broji pet članova.

Na današnjoj sjednici donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava radi nabavke uredske opreme za potrebe Ministarstva razvoja i poduzetništva.

Vlada TK donijela je Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava, i to na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na ime izgradnje centralnog grijanja PŠ Pribava, Druga osnovna škola Gračanica, na ime zamjene mjerača toplotne energije u Skupštini TK, zatim Ministarstvo finansija na ime produženja licenci za program KASPERSKY antivirus, za nabavku računarske opreme, i na ime nadogradnje servera materijalnih i osnovnih sredstava za potrebe RAS a, te Uredu premijera na ime nabavke GPS navigacije.

Također, donijela je i Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, u cilju obezbjeđenja sredstava sa potrošačkog mjesta JU Građevinsko-geodetska škola Tuzla u korist potrošačkog mjesta JU MS Rudarska škola Tuzla koja su potrebna zbog isplate naknade za rad pripravnika.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Sredstva su doznačena od strane Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za sufinansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 7.350,00 KM, čime su se stekli uslovi da Ministarstvo finansija predloži Vladi TK Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2012. godinu u iznosu od 7.350,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Zaključak kojim se zadužuju budžetski korisnici da izvrše analizu rashoda i izdataka u okviru svojih potrošačkih mjesta i dostave prijedloge smanjenja istih Ministarstvu finansija u cilju izrade Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Donesen je i Zaključak o pokretanju postupka Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu zbog smanjenja prihoda i primitaka Budžeta Tuzlanskog kantona i sprovođenja Odluke Skupštine Tuzlanskog kantona o spajanju JU Srednja ekonomska škola Tuzla i JU Srednja trgovinska škola. Te je zaduženo Ministarstvo finansija da u saradnji sa svim ministarstvima, upravama, uredima i Vladom Tuzlanskog kantona do 15.11. 2012. predloži Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu.

Na današnjoj sjednici donesena je Odluka o prihvaćanju teksta prednacrta Ugovora o prenosu prava raspolaganja i trajnog prava korištenja nekretnine uz naknadu, koji će se nakon notarske obrade zaključiti između Vlade TK i ZD Rudnici Kreka Tuzla.Radi se o poslovnom objektu u Tuzli u ulici Rudarska 65, a naknadu za predmetni poslovni objekat Tuzlanski kanton će izmiriti umanjivanjem duga po osnovu dugoročnog beskamatnog kredita za izmirenje obaveza po osnovu doprinosa za PIO i zdravstvenog osiguranja.

Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Tjelesna kultura i sport za 2012. godinu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Budžetom TK sa pomenute potrošačke jedinice planirana je raspodjela sredstava u ukupnom iznosu od 1.037.664,00 KM, i to na sljedeći način ugovorene i druge posebne usluge 13.740,00 KM, tekući transferi pojedincima 40.000,00 KM, tekući transferi neprofitnim organizacijama 891.264,00 KM i subvencija javnim preduzećima 92.660,00 KM.

Također, Vlada je donijela Odluke o davanju saglasnosti na Odluke Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava općini Tuzla uiznosu od 201.000,00 KM, Kalesiji 41.340,00 KM, Sapni 8.475,00 KM, Gračanici 67.599,62 KM i Živinicama 84.121,20 KM za projekte iz oblasti zaštite okolice.

Danas je data saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju sredstava Franjevačkom samostanu Sv. Petra i Pavla Tuzla u iznosu od 10.000,00 KM kao učešće u rješavanju pojekta održivog povratka, kao i na Odluku o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvi – Crkvenoj opštini Tuzlanskoj u iznosu od 15.000,00 KM.

Također, je data saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o izmjeni Odluke o utvrđivanju uslova za korištenje sredstava sa potrošačke jedinice – “Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima”, kao i na Odluku o izmjenama Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice “Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima”.

Na današnjoj sjednici Vlada TK je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o dodjeli finansijskih sredstava na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti u ukupnom iznosu od 19.485,00 KM, radi osiguranja pristupa pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom u ukupnom iznosu od 260.847,08 KM kao pomoć u postizanju ekonomske samoodrživosti.

Vlada TK je donijela Zaključak u vezi sa aktom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije oko realizacije Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu 2009. do 2015. godine, kojim su zaduženi Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva zdravstva da u roku od 30 dana pripreme organe za sastanak na temu Primjena Zakona o konsolidaciji rudnika uglja u FBiH i o tome informišu Vladu kantona.

Donesen je Zaključak kojim se odobrava Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta davanje saglasnosti za angažovanje zaposlenika bez zasnivanja radnog odnosa u cilju realizacije nastavnog procesa za medicinsku, farmaceutsku, rudarsku, muzičku i likovnu struku, katolički i pravoslavni vjeronauk, i latinski jezik, a za koje je potrebno angažovati stručne kadrove koji su u radnom odnosu kod drugog poslodavca, te je zaduženo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da, u smislu odobrenja po hitnoj proceduri sačini i dostavi na razmatranje odgovarajuće izmjene i dopune propisa iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Vlada je dala saglasnost za prijem dva državna službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, za prijem jednog namještenika u Kantonalnom sudu u Tuzli i prijem

jednog namještenika na određeno u Policijskoj upravi Gradačac.

Vlada TK je imenovala članove Policijskog odbora na period od dvije godine.

U okviru kadrovskih pitanja donesena je Odluka o određivanju punomoćnika državnog kapitala koji u ime osnivača vrše funkciju Skupštine RTV TK, doneseno je rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje TK na period od 60 dana, data je prethodna saglasnost za imenovanje mr.sc. Armina Ćatića za direktora JU Narodno pozorište Tuzla, imenovani je pivremeni školski odbori u OŠ Vražići Čelić, te školski odbor na period od četiri godine u JU OŠ Gornja Tuzla i JU OŠ Kladanj. Te su donesene odluke o razrješenju i imenovanju novih članova iz reda nastavnika, stručnih saradnika i roditlja u JU OŠ Bašigovci Živinice, JU Druga osnovna škola Srebrenik, JU OŠ Treštenica Banovići, JU OŠ Centar Tuzla.

Tuzlanski.ba

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

   
Ključne riječi: