Prof.dr. Enver Zerem novi predsjednik Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli
Foto: Tuzlanski.ba

Održana 27. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

27 van sj tkNa danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je donijela više odluka o usmjeravanju neplaniranih donacija u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01.2013. do 31.03.2013. godine. Za sufinansiranje Projekta "Podrška obrazovanju slušno oštećene djece i djece sa kombinovanim smetnjama" Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, donirao 4.850,00 KM. Federalno ministarstvo je također dodijelilo 3.900,00 KM JU OŠ ,Kiseljak" Kiseljak, Tuzla za sufinansiranje Projekta "Partnerstvo škole i porodice-Priprema roditelja i djece za polazak u školu", kao i 4.200,00 KM za sufinansiranje projekta, "Podrška školovanju djece romske nacionalnosti i drugih nacionalnih manjina kroz obuku roditelja". The regional environmental center (Regionalni centar za okoliš) je za sufinansiranje projekta "Unaprjeđenje sredine za učenje", JU OS "Slavinovići" Tuzla, dodijelio 7.803,80 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je osnovicu za obračun plaća budžetskih korisnika za mjesec januar 2013. godine u iznosu od 380,25 KM, kao i visinu naknade za ishranu u toku rada u iznosu od 8 KM po izrađenom danu.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas i Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona. Naime, obzirom da dosadašnjom odlukom nije predviđen koeficijent za obračun plaće za radno mjesto "šef kabineta" u Ministarstvu unutrašnjih poslova, bilo je neophodno izvršiti dopunu Odluke.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona za zaključivanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju na transakcijskom računu u okviru JRT Budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu do 7.000.000,00 KM.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona danas je, nakon provedene procedure javnog oglasa za popunu upražnjenih pozicija Predsjednika i članova Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli ispred osnivača, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, imenovala članove Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli. Funkciju Predsjednika Upravnog odbora u naredne četiri godine će obnašati Prof.dr. Enver Zerem, a članovi su Prof.dr. Nusreta Đonlagić, Dr.sc.Vedad Pašić, Svjetlana Kakeš i Safet Trakić.

Vlada je također, imenovala privremeni Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže šezdeset dana, u sastavu Suad Bijedić, predsjednik i članovi Edina Kurević, Mustafa Šakić, Hasan Kamerić, Jasmin Ferizbegović, Amir Tursunović, Enes Zenunović, Dragan Obrenović, i Boris Bačić.

Tuzlanski.ba