Ponedjeljak, 27. Marta 2023.
Tuzlanski.ba logo

BH Telecom prodaje prava na prenos utakmica: Slobodu ćemo gledati na nekom drugom emiteru?

Preuzmite sliku

BH Telecom je uputio javni poziv za prodaju prava na prenos određenih utakmica Premijer lige BiH.

Sadržaj konkursa za kupovinu TV prava za 45 utakmica prvih 18 kola nove sezone elitnog ranga bh. fudbala pročitajte ispod.

I

(Predmet prodaje)

 (1)       Predmet prodaje na osnovu ovog Javnog poziva za dostavljanje ponuda su ekskluzivna prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH u skladu sa tačkom II (za prvih 18 kola), koja uključuju prava na prenos, emitovanje i reemitovanje licenciranog sadržaja u živom ili odloženom prenosu u cjelosti ili djelimično na teritoriji cijelog svijeta, bez ograničenja na tehnologiju prenosa (IPTV, CATV, DTH, OTT, WEB, Mobile i ostale tehnologije) te prava na kreiranje sopstvene arhive, live stream-a, isječaka, video klipova i highlightsa.

 (2)       Kupac nakon zaključivanja ugovora o prenosu prava sa BH Telecomom zadržava pravo daljnje prodaje kupljenog sadržaja.

 (3)    Kupac sam snosi troškove produkcije za utakmice na koje je stekao pravo na prenos, emitovanje i reemitovanje licenciranog sadržaja.

 II

Raspored utakmica sa terminima odigravanja za koje se provodi postupak prodaje ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje sadržaja BH Telecom Premijer lige BiH za prvih 18 kola sezone 2017/2018 je utvrđen u Tabeli kako slijedi:

III

(Pravo učešća)

Pravo učešća po osnovu ovog Javnog poziva u postupku prodaje ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje sadržaja BH Telecom Premijer lige BiH za prvih 18 kola sezone 2017/2017 imaju sva domaća i strana pravna lica.

 IV

(Sadržaj ponude)

 (1)       Ponuda obavezno treba sadržavati sljedeće:

a)  Podatke o pravnom licu (adresa, e-mail, broj telefona, ime ovlaštenog lica za zastupanje, transakcijski račun na koji će se izvršiti povrat depozita u slučaju da ponuda ponuđača bude odbijena ili odbačena);

b)    Rješenje o upisu u sudski registar;

c)  Jasno označenu utakmicu za koju se dostavlja ponuda, sa naznačenim učesnicima i brojem kola u kojem se takmiče. U slučaju ponude za veći broj utakmica, ponude se podnose odvojeno unutar jedinstvene ponude koja se upućuje prema BH Telecomu;

d)    Iznos ponude u konvertibilnim markama (KM) bez PDV-a, koji ne može biti manji od 4.100,00 KM bez PDV-a (četirihiljadeistotinu konvertibilnih maraka bez PDV-a) za svaku pojedinu utakmicu. Novčani iznos iz pismene ponude se smatra pravno obavezujućim i konačnim te se ne može mijenjati niti u jednoj fazi prodaje;

e)    Za svaku pojedinu utakmicu za koju se vrši dostavljanje ponuda, dokaz o uplati depozita na ime garancije za ozbiljnost ponude u vrijednosti od2.000,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih maraka), na jedan od sljedećih transakcijskih računa BH Telecoma:

 Za domaća pravna lica:

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

KM: 1610000030950092

 Za strana pravna lica:

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

SWIFT: RZBABA2S

BH Telecom d.d. Sarajevo

IBAN: BA39 1611 0000 0124 8933

(2)       Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica/podnosioca ponude i ovjerena pečatom tog pravnog lica.

(3)       U slučaju nezaključivanja ugovora ili njegovog neispunjenja, Ponuđač koji bude proglašen pobjednikom, gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, koji će BH Telecom zadržati na ime odustanice.

V

(Dostavljanje ponuda)

 (1)       Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARAJ – Ponuda za kupovinu ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH za sezonu 2017/2018” te se mogu dostaviti:

 a)    ZA 1. KOLO – do petka, 21.07.2017. godine do 09:00 sati;

b)    ZA OSTALA KOLA – do srijede, 26.07.2017. godine do 12:00 sati.

 (2)     Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u ovom Javnom pozivu neće biti uzete u razmatranje.

 VI

(Tok otvaranja ponuda)

(1)       Postupak otvaranja ponuda će se održati u prostorijama BH Telecoma pred Komisijom za provođenje postupka prodaje u skladu sa ovim Javnim pozivom te je zatvoren za ponuđače i javnost.

(2)       Otvaranje ponuda će se obavljati prema sljedećem redu aktivnosti:

1.    Ponude koje pristignu nakon utvrđenog roka se ne otvaraju te se vraćaju dobavljaču/ponuđaču/kandidatu neotvorene uz obrazloženje;

2.    Predsjednik Komisije poziva članove Komisije da pristupe otvaranju blagovremeno prispjelih ponuda i razvrstavanju po utakmicama;

3.    Za svaku utakmicu pojedinačno se vrši otvaranje ponuda i provjeravanje da li su ponude kompletne u smislu uslova utvrđenih u tački IV ovog Javnog poziva;

4.    Nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje;

5.    Rangiranje ponuda prema kriteriju najveće ponuđene cijene izražene u konvertibilnim markama i konstatovanje najveće ponude za svaku pojedinu utakmicu, dok se ostale ponude proglašavaju odbijenima. Sve ponude koje sadržavaju bilo kakve uslove ili neprecizne i neodređene iznose se ne uzimaju u razmatranje;

6.    Ukoliko se na Javni poziv odazvao samo jedan ponuđač koji je ponudio minimalnu cijenu iz tačke IV ovog Javnog poziva ili veći iznos, predsjednik Komisije ga proglašava pobjednikom za tu utakmicu;

7.    Ukoliko se za istu utakmicu prijavi dva ili više ponuđača sa istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog pečata protokola BH Telecoma, dok se ostale ponude proglašavaju odbijenima;

8.    Zaključivanje otvaranja ponuda i potpisivanje zapisnika.

VII

(Obavještavanje ponuđača o rezultatima postupka prodaje)

 Po okončanju postupka otvaranja ponuda, BH Telecom će svim ponuđačima poslati obavijest na e-mail adresu naznačenu u ponudi i putem pošte sa povratnicom, u kojoj će se navesti rezultati provedenog postupka prodaje, sa spiskom svih rangiranih ponuđača po utakmici/utakmicama za koje je dostavljena ponuda.

 VIII

(Podnošenje prigovora)

Svaki od ponuđača ima mogućnost podnošenja prigovora u pismenoj formi u roku od 24 sata od momenta prijema obavještenja o rezultatima postupka prodaje od strane BH Telecoma.

 IX

(Prava i obaveze ponuđača/kupca)

 (1)       Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena kao najveća (u daljem tekstu: Kupac) se poziva da u roku od dva dana od prijema obavijesti pristupi zaključivanju ugovora o kupovini ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH.

 (2)   Sve poreze i troškove oko kupovine ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH snosi Kupac.

 (3)       Ukoliko Kupac na poziv BH Telecoma u ostavljenom roku ne pristupi zaključivanju ugovora o kupovini ekskluzivnih prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH ili ukoliko Kupac ne izvrši uplatu punog iznosa ponuđene cijene u roku utvrđenim ugovorom, smatraće se da je odustao od kupovine te gubi pravo na povrat uplaćenog depozita.

 (4)       Učesnicima u Javnom pozivu čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni deposit radi učešća u Javnom pozivu će biti vraćen na transakcijski račun naveden u ponudi.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje