Subota, 6. Marta 2021.
Tuzlanski.ba logo

Ro­bin Williams je bio odbijen za ulogu u Ha­rryju Po­tte­ru

Preuzmite sliku

Ro­bin Williams, ko­ji je va­žio za je­dnog od naj­vo­lje­ni­jih glu­ma­ca svog vre­me­na, ipak je bio odbi­jen za ulo­gu u fil­mu “Ha­rry Po­tter”.

Je­di­no “bri­tan­sko pra­vo”, ko­je je bi­lo to­li­ko va­žno za ovu fran­ši­zu, odno­sno da glum­ci mor­aju ima­ti bri­tan­ski na­gla­sak, Ro­bin na­ža­lost ni­je ispu­nja­vao, te glu­mac ni­je mo­gao da tu­ma­či ulo­gu Ha­gri­da, ko­ja mu je prvo­bi­tno bi­la na­mije­nje­na.

“Ro­bin je na­zvao jer je mno­go že­lio da bu­de u fil­mu, ali na­ža­lost ni­je se ukla­pao u pra­vi­lo o bri­tan­skom na­glas­ku”, re­kla je di­rektorica re­ži­je Janet Hirshenson, ko­ja je ta­ko­đe ot­krila da je čak i J.K. Ro­wling že­lje­la da ovaj glu­mac igra Ha­gri­da. “Bi­lo je par ulo­ga ko­je sam htio da tu­ma­čim u ovom os­tva­re­nju, ali je pos­to­jao ve­to za ame­ri­čke glum­ce”, svo­je­vre­me­no je is­ta­kao Ro­bin za “New York Post”.

No, bez ob­zi­ra na to što ni­je glu­mio u fil­mo­vi­ma o Ha­rryju Po­tte­ru, po­ja­vio se na pre­mi­je­ri fil­ma “Ka­men mu­dra­ca” u New Yorku. Pod­sje­ti­mo, glu­mac je pre­mi­nuo u 63. go­di­ni u augus­tu 2014. (NN)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , ,