Srijeda, 23. Juna 2021.
Tuzlanski.ba logo

Vlada TK poništila dokumente i akte koje je usvojila na 35. vanrednoj sjednici

Preuzmite sliku

Održana 77. redovna sjednica Vlade TK.

Kantonalni budžet pred Skupštinom Tuzlanskog kantona u formi prijedloga

Vlada se danas upoznala sa aktom Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR) od 08.01.2021. godine, te u skladu sa navedenim poništila dokumente i akte koje je usvojila na 35. vanrednoj sjednici održanoj 31. decembra 2020. godine, te ih povukla iz procedure objavljivanja u Službenim novinama Tuzlanskog kantona i potvrđivanja od strane Skupštine TK.

Radi se o Uredbi sa zakonskom snagom o usvajanju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, Uredbi sa zakonskom snagom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, Odluci o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, te Zaključak Vlade TK broj: 02/1-04-44456/20.

Danas donesenom odlukom Vlada Tuzlanskog kantona je predložila Skupštini Tuzlanskog kantona da se na prvoj narednoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona po hitnoj proceduri razmatraju prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu utvrđeni odlukama Vlade Tuzlanskog kantona od 18. decembra 2020. godine, te Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa Operativnim programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu i Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu prihvaćene zaključcima Vlade Tuzlanskog kantona od 15.decembra 2020. godine.

Tokom 2020. godine deminirano 1.492.512,83 m2

Vlada je danas prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) u 2020. godini. Tokom deminerske sezone 2020. okončano je 12 projekata, a 1 je i dalje konzerviran i bit će nastavljen naredne godine. Uz primjenu sve tri metode deminiranja, tokom 2020.godine ukupno je deminirano 1.492.512,83 m2. Tokom 2020. godine su se provodile i aktivnosti na novoj Općoj procjeni miniranosti u BiH“, a konačne rezultate treba očekivati početkom naredne godine. Okončanjem ovoga posla doći će se do stvarno dostignutih rezultata i općoj slici kada su u pitanju sumnjive površine u Tuzlanskom kantonu. Zahvaljujući primjeni nove metode deminiranja Land release – vraćanje površine stvaraju se uvjeti za ubrzavanje procesa deminiranja. Sve relevantne činjenice govore da se samo uz primjenu ove nove metode može ubrzati proces deminiranja i dostići rezultati koji su planirani u novom dokumentu,Strategija protuminskog djelovanja BiH za period 2018-2025.“. Ovim dokumentom je planirano da do 2025. godine se potpuno eliminišu sumnjive površine I i II kategorije, a III kategorija prioriteta će biti „eliminisana“ kroz prevenciju zabrane kretanja.

Tokom decembra evidentiran blagi porast broja migranata u odnosu na novembar

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o aktualnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru TK za decembar 2020. godine. Tokom proteklog mjeseca službenici Uprave policije su pronašli i evidentirali 225 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na oktobar, kada je evidentirano 186 migranta, radi se o povećanju za 69 migranata. Tokom decembra evidentiran je najveći broj migranata iz Afganistana, njih 83. Osim iz Afganistana, evidentirano je i 58 migranata iz Maroka, Pakistana 27, Eritreje 22, Libije 15, Iraka 9, Alžira 8, Palestine 2 i Tunisa 1 migrant. U ovom periodu evidentirano je i 28 sigurnosno interesantnih događaja u kojim su učestvovali migranti, a tri takva događaja su evidentirani kao krivična djela i to ubistvo (pokušaj), teška krađa i štećenje tuđe stvari. Prema informacijama Službe za poslove sa strancima, Terenski centar Tuzla, u mjesecu novembru 2020.godine, Centar je izrekao mjere i izdao rješenja o protjerivanju za 10 migranta i oni su upućeni u privremeni prihvatni centar u Blažuju.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas odluku kojom se rad direktora Uprave policije Tuzlanskog kantona, Safeta Ibrahimovića, za 2020. godinu, ocjenjuje ocjenom odličan (5). Odluka je donesena na osnovu prijedloga Ministra unutrašnjih poslova TK i Nezavisnog odbora Skupštine TK.

Vlada je danas dala saglasnost da se Ugovor o koncesiji za zahvatanje vode iz vlastitog izvora vodosnabdijevanja – kopanog bunara koji se nalazi u krugu privrednog društva “M.H. Građevinar” d.o.o. Živinice za sanitarne i tehnološke potrebe objekta za proizvodnju betona, prenese sa koncesionara “M. H. Građevinar” d.o.o. Živinice na novog koncesionara “Profine BH” d.o.o. Živinice.

Također, Vlada je dodijelila koncesiju MZ Brijesnica Mala, Općina Doboj Istok, za zahvatanje vode iz bušenog bunara EB-3 u mjesnom vodovodnom sistemu MZ Brijesnica Mala, na period od trideset godina.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini.

Vlada je danas Školskom odboru Javne ustanove Osnovna muzička škola Tuzla i Školskom odboru Javne ustanove Srednja muzička škola “Čestmir Mirko Dušek” Tuzla, dala prethodnu saglasnost za zasnivanje prava trajne služnosti, radi izmještanja dijela trase cjevovoda slane i tehnološke vode, u korist Rudnika soli “Tuzla” d.d. Tuzla.

Vlada je danas prihvatila tekst Sporazuma o produženju važenja koeficijenata za obračun plate u javnim ustanovama visokog obrazovanja.

Vlada je danas prihvatila inicijativu Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona za izmjenu Odluke o osnivanju posebnih lovišta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u smislu izmjene granice posebnog lovišta na području Zaštićenog pejzaža Konjuh.

Vlada je danas donijela i Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Vlada je danas donijela Odluku o poništavanju javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog javnog oglasa za popunjavanje upražnjene pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas, na lični zahtjev razriješila Damira Šišića dužnosti člana Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona, te umjesto njega imenovala Samira Bećirovića.

Također Vlada je imenovala punomoćnike koji uime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te je utvrđen prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“.

Osim navedenog, Vlada je danas imenovala predsjednike i članove u više školskih odbora u školama na području našeg kantona.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: ,