Ponedjeljak, 14. Juna 2021.
Tuzlanski.ba logo

U slučaju saobraćajne nesreće nećete platiti kaznu ukoliko posjedujete CEA

Preuzmite sliku

Vozači u BiH koji su učestvovali u saobraćajnoj nesreći u kojoj je načinjena manja materijalna šteta slabo su upoznati sa praksom da u takvim situacijma ne moraju zvati policiju koja bi sačinila izvještaj o načinjenoj šteti ukoliko posjeduju Evropski izvještaj o saobraćajnoj nesreći – European Accident Report, poznatiji kao CEA, piše Akta.ba.

Riječ je o formularu koji omogućava učesnicima saobraćajnih nezgoda, a u kojima nije nastala veća materijalna šteta na vozilima i u kojima nije bilo povrijeđenih lica, da naplate štete od osiguravajućeg društva štetnika, bez sačinjavanja zapisnika o uviđaju i pozivanja policije na lice mjesta saobraćajne nezgode.

Arnes Hadžiosmanović, rukovodioc sektora procjene i likvidacije šteta ASA Osiguranja i stalni sudski vještak saobraćajne struke za Akta.ba je objasnio način primjene ovog obrasca/formulara sa svim prednostima i manama koje on nosi.

“Prednost korištenja Evropskog izvještaja se ogleda u izbjegavanje nepotrebnih gužvih u saobraćaju, brže naplate odštetnih zahtjeva kao i izbjegavanje dugog čekanja zapisnika nadležne policijske uprave koja je radila uviđaj. Značajna prednost jeste i smanjenje materijalnih troškova Ministarstvu unutrašnjih poslova usljed ne izlaska policije na lice mjesta saobraćajne nezgode i preusmjeranje ljudskih kapaciteta na druge vrste poslova a i činjenica da se pravosudni sistem oslobađa procesa svesni smo često dugotrajnih u kojima je nastupila samo manja materijalna šteta”, kaže Hadžiosmanović.

Trenutno se službena zabilješka o saobraćajnoj nezgodi, gdje je nastupila materijalna šteta, čeka u prosjeku od 15 – 20 dana a u slučaju da na uviđaj izađe jedinica za bezbjednost saobraćaja, službena zabilješka se zna čekati i do 30 dana.

“Korištenje Evropskog izvještaja svoju prednost ima i u tome da klijenti nisu izloženi plaćanju prekšajnih kazni, obzirom da u slučaju pravilne primjene nadležna policijska stanica ne izlazi na lice mjesta, odnosno da neće biti napravljan izvještaj o saobraćajnoj nezgodi”, naglašava Hadžiosmanović.

Hadžiosmanović kada govori o nedostacima koje je donio Evropski izveštaj kaže da se oni najviše  odnose na zloupotrebu njegovog korištenja tačnije prijava odštetnih zahtjeva za materijalne štete od “fingiranih” udesa. “Osiguravajuća društva se svakodnevno suočavaju sa slučajevima prijave šteta gdje u realnosti nije nastala nezgoda.”

Drugi nedostatak je preuveličavanje šteta gdje oštećena stranka prijavljuje više oštećenja nego što su realno nastala u nezgodi. Službeno lice koje vrši pregled vozila i stručne službe koje obrađuju predmete su ti koji daju svoje mišljenje o prijavljenim oštećenjima a u skladu sa ostalom dostupnom dokumentacijom.

“Nedostaci se javljaju i kod šteta u kojima se posebno razmatraju nedorečeni pojmovi “manja materijalna šteta”, “oštećenja vitalnih dijelova i sklopova” i “samostalno kretanje na putu” i koji stvaraju nesporazume između osiguravajućeg društva i oštećene stranke”, pojašnjava Hadžiosmanović.

Primjena CEA-e

Savjetnici za prodaju u osiguravajućim društvima prilikom ugovaranja polise obaveznog osiguranja od automobilske nezgode svojim klijentima dodjeljuju besplatne primjerke Evropskog izvještaja o saobraćajnim nezgodama tako da su oni dostupni svima.

Da kod nas još uvijek u potpunosti nije zaživjela primjena ovakvog načina izvještavanja i primjene CEA-e potvrdio nam je i Tarik Šabeta, iz odjela šteta u Sarajevo Osiguranju.

“Vlasnici motornih vozila su upoznati sa navedenim obrascem iz razloga što su osiguravajuća društva obavezna isti uručiti osiguraniku uz svaku zaključenu policu od osiguranja automobilske odgovornosti, obrazac je potpuno besplatan i ima istu snagu policijskog zapisnika, te se koristi kod osiguravajućih kompanija kao osnov za isplatu štete. Klijent koji su dobro upoznati sa svim što ovaj obrazac nosi i koliko im olakšava posljedice, primjenjuju ga kad do toga dođe”, kaže Šabeta.

Prema statističkim pokazateljima osiguravajućih društava, broj prijavljenih odštetnih zahtjeva prema Evropskom izvještaju, se kreće 10 do 15% u odnosu na ukupan broj odštetnih zahtjeva.

“Za sada možemo reći da je taj procenat još uvijek u manjem procentu prevenstveno radi nepoznavanja korisnosti ovog izvještaja. Evidentna je primjena izvještaja u većim kantonima FBiH dok je na području Republike Srpske vidljivost primjene vrlo mala”, tvrdi Hadžiosmanović.

Kod korisnika ovog obrasca često su nedoumice šta se podrazumjeva pod pojmom “manja materijalna šteta” i koji su to iznosi štete koje će pokriti CEA obrazac, tj. isplatiti osiguravajuća kuća jer prema važećem ZOBS-u tj. prema članu 158. stav 3. istog, Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi se može primjeniti samo kod manje materijalne štete na vozilu.

Pod manjom materijalnom štetom u smislu odredbi, Zakona o sigurnosti prometa na cestama BiH, podrazumijevaju se štete nastale na vozilu posljedicom prometne nezgode, kada na vozilu nije došlo do oštećenja vitalnih dijelova i sklopova i koje može nakon toga da se samostalno kreće po cesti.

Prema “Pravilniku o obliku i sadržaju obrasca Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi” u slučaju neusaglašenosti učesnika saobraćajne nezgode oko ispunjavanja Evropskog izvještaja te ukoliko učesnici saobraćajne nezgode nemaju obrazac Evropskog izvještaja dužni su pozvati policiju.

Isplata štete preko Evropskog izvještaja

Procedura naplate odštetnih zahtjeva u osiguravajućim društvima koji su prijavljeni putem Evropskog izvještaja zasnivaju se na bazi zakonskih i podzakonskih akata.

Radi jednostavnije i brže obrade odštetnih zahtjeva, osiguravajuća društva kreiraju sopstvene interne akte kako bi prijava štete bila potpuna, korektna i bez nedoumica.

“Interni akti osiguravajućih društava vezani za obradu štete putem Evropskog izvještaja, su suštinski formalno u većini slučajeva gotovo identični”, kaže Hadžiosmanović.

Učesnici saobraćajne nezgode su dužni štetu prijaviti osiguravajućem društvu kod kojeg imaju zaključenu policu osiguranja.

“Novčani iznos do kojeg je primjenjiv Evropski izvještaj je 1.000,00 KM”, kaže Šabeta.

Obaveza učesnika saobraćajne nezgode nakon ispunjavanja Evropskog izvještaja prema “Pravilniku o obliku i sadržaju obrasca Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi” je da fotografišu mjesto saobraćajne nezgode sa nekoliko različitih pozicija, izmjere pojedine elemente saobraćajne nezgode i po jedan primjerak popunjenog i potpisanog obrasca potrebno je uručiti vozaču koji je prozrokovao saobraćajnu nezgodu a drugi dostaviti osiguravajućem društvu kod koga je štetnik osiguran.

Vozač koji je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu u obavezi je dati izjavu na okolnosti nastanka saobraćajne nezgode.

“Uz navedenu uredno popunjenu dokumentaciju obavezno je priložiti ispunjen obrazac Evropskog izvještaja. Pored prijave štete i Evropskog izvještaja, podnosilac zahtjeva je u obavezi da dostavi policu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, kopije lične karte i vozačke dozvole, potvrdu o registraciji vozila te transakcijski račun banke. Kompletiran predmet, nakon zavođenja u Bazu odštetnih zahtjeva prosljeđuje se u dalju proceduru, odnosno na obradu i likvidaciju”, objašnjava Hadžiosmanović.

Primjena Evropskog izvještaja u našoj zemlji je u funkciji od 2007. godine, uvođenjem novog “Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima” kao i  objavljivanjem “Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi”. Primjena Evropskog izvještaja je praksa koja se koristi u svim zemljama Evropske unije, inicirana i uvedene je od strane osiguravajućih društava.

Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi

Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi je urađen u skladu sa modelom koji je izdao Evropski komitet osiguranja (Comitie European des Assurances – CEA) i pisan je na jednom od službenih jezika u BiH i na engleskom jeziku. Evropski izvještaj se popunjava u više identičnih primjeraka, za svakog učesnika saobraćajne nezgode po jedan. Ispunjavanje samog izvještaja ne znači i priznanje odgovornosti za saobraćajnu nezgodu.

Obrazac služi u prvom redu za ustanovljanje podataka o učesnicima, mjestu i vremenu saobraćajne nezgode, oštećenjima na vozilima kao i okolnostima pod kojima se dogodila saobraćajna nezgoda.

Prilikom ispunjavanja obrazaca koji je izdat u drugoj zemlji čiji jezik jednom od učesnika saobraćajne nezgode nije poznat, dovoljno je obratiti pažnju na redne brojeve pitanja u obrascu. (Akata.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje