Petak, 1. Marta 2024.
Tuzlanski.ba logo

Održana 11. redovna sjednica Vlade TK

Preuzmite sliku

Vlada Tuzlanskog kantona održala je danas svoju 11. redovnu sjednicu na kojoj između ostaloga utvrđen Program rada Vlade u 2021.godini.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila svoj Program rada. Kako se još ne nazire kraj globalnoj pandemiji korona virusa, politika koja će se provoditi temeljit će se i na definisanju adekvatnih odgovora na ovu krizu u mnogim sektorima, a prvenstveno u zdravstvu, privredi i obrazovanju. I u narednom periodu pratit će se provođenje Akcionog plana Tuzlanskog kantona za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije „COVID 19“. Politikom unapređenja sistemskog i regulatornog okvira za borbu protiv korupcije Vlada Tuzlanskog kantona jasno pokazuje da za borbu protiv korupcije postoji njena čvrsta politička opredijeljenost.Djelovanje Vlade Tuzlanskog kantona, temeljit će se na značajnim strateškim dokumentima i akcionim planovima za njihovo provođenje, koje će Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona usvojiti u prvom kvartalu 2021. godine. Tu se na prvim mjestima misli na Strategiju razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina, Strategiju prema mladima Tuzlanskog kantona za period 2020-2024. godina i Strategiju za prevenciju korupcije Tuzlanskog kantona 2021 – 2024. godina. Operacionalizacija ovih strateških dokumenata potvrdit će opredijeljenost Vlade Tuzlanskog kantona da u središtu svog djelovanja u narednom periodu ima održiv ekonomski razvoj na pravcu zelene tranzicije i digitalne transformacije, razvoj inkluzivnog, prosperitetnog i modernog društvenog sektora,resursno efikasan i održiv infrastrukturni i prostorni razvoj u funkciji zaštite okoliša, efikasnu javnu administraciju u funkciji unapređenja kvaliteta života građana i privlačenja investicija u svim aspektima razvoja, te digitalizaciju ekonomije i javnih usluga.

Prema Programu, Vladina aktivnost će se temeljiti na dva vrijednosna sistema, i to: borbi protiv korona virusa i COVID-19, te transparentnosti Vladinog djelovanja i razvijanja povjerenja javnosti.

Uz navedene vrijednosne sisteme, Vlada će posebno biti posvećena fiskalnoj konsolidaciji, porastu budžetskih prihoda i održivom zapošljavanju, navedenim strateškim fokusima, snaženju kvaliteta obrazovnog sistema, adaptaciji i rekonstrukciji ustanova socijalne zaštite, prostornom planiranju i pažnji na zaštiti okoliša, te traženju rješenja za ravnomjerniju pripadnost i pravedniju raspodjelu javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine.

Strategija razvoja Tuzlanskog kantona 2021-2027. godina

Vlada je danas utvrdila prijedlog Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2027. godina. Ovaj dokument predstavlja integrisani multisektorski strateški dokument kojim se definišu javne politike i integralno usmjerava razvoj kantona i jedinica lokalne samouprave unutar Kantona. Strategija je pripremljena uz potporu Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekt Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP). Usklađena je sa relevantnim strategijama viših nivoa vlasti u BiH, obavezama proizašlim iz procesa evropskih integracija te Ciljevima održivog razvoja usvojenim od strane Ujedinjenih nacija. Kao takva, ona predstavlja i podlogu za usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave.
Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona je definisano da će se ostvarenje razvojne vizije Tuzlanskog kantona realizovati kroz tri strateška cilja, razrađena u 12 prioriteta i 48 mjera.

U sektoru ekonomskog razvoja, okosnicu razvoja predstavlja digitalizacija i principi zelene ekonomije koji će se protezati kroz aktivnosti unutar prioritetnih razvojnih područja uključujući, industriju, rudarstvo, sektor malih i srednjih preduzeća i obrta, poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i turizam. Djelotvorna, otvorena i odgovorna javna uprava biti će u funkciji unapređenja poslovnog okruženja i podrške ekonomskom razvoju. U sektoru društvenog razvoja, Strategija se fokusira na društveni razvoj koji nastoji graditi društvo jednakih mogućnosti, jača društvenu koheziju i solidarnost, osigurava bolju socijalnu uključenost, brigu i zaštitu svih stanovnika te potiče rodnu ravnopravnost bez diskriminacije. Kroz aktivnosti na unapređenju oblasti obrazovanja i nauke, zdravstvene i socijalne zaštite, sporta, kulture i položaja mladih te sigurnosti, doprinijeti će se razvijenom, inkluzivnom i prosperitetnom društvenom sektoru sa jednakim pravima za sve građane. U oblasti održivog upravljanja okolišem, prirodnim i infrastrukturnim resursima, Strategija se koncentriše na unapređenje zaštite okoliša i planskog korištenja prirodnih resursa i prostora, povećanje energijske efikasnosti te modernizacije saobraćajne i komunalne infrastrukture što je u konačnici u funkciji osiguranja resursno efikasnog i održivog infrastrukturnog razvoja.

Uspješnoj implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona doprinijeti će i implementacija sedam strateških projekata, te dodatnih deset ključnih strateških projekata sadržanih u mjerama kojima se realiziraju prioriteti i strateški ciljevi. Strateški projekti izgradnje mreže autocesta/brzih cesta na području Tuzlanskog kantona prepoznati su kao intervencija najvećeg značaja za ostvarenje strateških ciljeva definisanim u Strategiji.

U okviru Strategija je izrađen i indikativni finansijski okvir implementacije, koji sadrži pregled finansijskog okvira prema strateškim ciljevima, prioritetima, mjerama kao i strateškim projektima u navedenom planskom periodu. Ukupno planirana sredstva za realizaciju u planskom periodu iznose 812.372.360 KM, od čega iz je budžetskih sredstava planirano 394.762.690 KM ili 48,59%, dok je iz ostalih izvora planirano 417.609.670 KM ili 51,41%. Ministarstvo privrede će za svaku godinu implementacije koordinirati izradom Akcionog plana koji će obuhvatiti trogodišnje razdoblje po principu 1+2, i na osnovu kojih će se na godišnjem nivou praviti procjena potrebnih finansijskih sredstava za implementaciju aktivnosti predviđenih Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona.

15 stanova za ratne vojne invalide i porodice šehida

Vlada je danas ratnim vojnim invalidima i članovima porodica šehida – poginulog borca, odijelila u vlasništvo 15 stanova. Radi se o nekretninama nad kojim su ove osobe imale pravo korištenja, te su se stekli uslovi da postanu i vlasnicima nekretnine. Današnjim odlukama dodijeljeno je 13 stanova u Kladnju i po jedan u Lukavcu i Kalesiji. Podsjećamo, ove aktivnosti su započete još 2010. godine, kada je za stambeno zbrinjavanje branitelja i članova porodica šehida – poginulih branitelja ukupno osigurano 56 stanova. Do sada je izvršena dodjela u vlasništvo 16 stanova u Kalesiji, 4 u Živinicama, 11 u Lukavcu, 2 u Doboj Istoku, 9 u Tuzli i 13 u Kladnju, te je preostao da se u vlasništvo dodijeli još jedan stan u Kalesiji.

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Aneks IV Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija i rekonstrukcija objekta „CENTAR ZA AUTIZAM TUZLA“, čime su osigurane dodatne 54.000,00 KM na ime vanjskog uređenja oko objekta budućeg Centra. Također, zbog iznenadnih radova produžen je i rok realizacije Projekta.

Vlada je danas utvrdila zone sanitarne zaštite izvorišta „Domažić“, koje se koristi za snabdijevanje vodom potrošača u naseljima Vučkovci, Srnice Donje, južni dio grada Gradačca i po potrebi i za ostale dijelove Gradačca, te naselja Hrgovi Donji u Brčko Distriktu. Ovom odlukom definirani su veličina i granice zona sanitarne zaštite, mjere i režimi zaštite. Utvrđivanje zone zaštite vrši se s ciljem zaštite voda i izvorišta od svih vidova zagađenja i štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta.

Vlada je danas utvrdila da je od javnog interesa izgradnja ceste Šićki Brod – Đurđevik, dionica 1,poddionica 2, što je obilaznica oko Živinica, a prostire se na području gradova Tuzlai Živinice. Također, je utvrđeno da je Javno preduzeće Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo korisnikeksproprijacije nekretnina za izgradnju ovog saobraćajnog objekta. Ovim se stvaraju preduslovi za početak eksproprijacije zemljišta i početak izgradnje ove dionice magistralne ceste.

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o aktivnostima u vezi sa izmjenama i dopunama Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za 2005-2025. godinu, te traži od Skupštine Tuzlanskog kantona da, na prvu narednu sjednicu Skupštine, u dnevni red radi razmatranja uvrsti Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za period 2005-2025. godine. Predstavnik Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice je ovlašten da se na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, usmeno izjasni na uložene amandmane na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona za 2005-2025. godinu.

Vlada je danas imenovala koordinaciono tijelo Vlade za praćenje stanja pandemije COVID-19 na području Tuzlanskog kantonu. Ovo tijelo će svakog ponedjeljka održavati koordinacijski sastanak s ciljem razmjene najnovijih informacija o stanju pandemije COVID-19 na području Tuzlanskog kantona i šire, stanju u institucijama čiji predstavnici čine ovo tijelo, kao i mjerama koje te institucije poduzimaju u skladu sa važećim propisima i naredbama nadležnih tijela u borbi protiv pandemije, problemima sa kojima se u tome susreću, te iniciranju novih mjera i aktivnosti nadležnim tijelima po tom pitanju. Koordinaciono tijelo Vlade je obavezano obavezuje da o aktuelnom stanju upozna i Vladu Kantona na prvoj sjednici Vlade, te da o eventualno dogovorenim inicijativama i prijedlozima upozna tijela koja su nadležna za provođenje odgovarajućih mjera i aktivnosti u borbi protiv širenja epidemije, a po potrebi i građane Tuzlanskog kantona. Ovo koordinaciono tijelo, osim premijera Tuzlanskog kantona čine: ministar unutrašnjih poslova, ministar zdravstva, ministar finansija, savjetnik premijera, te predstavnici Kantonalne uprave civilne zaštite, Uprave policije MUP-a, Zavoda za javno zdravstvo, Kantonalne uprave civilne zaštite, JZU UKC Tuzla, UO JZU UKC Tuzla, Službe inspekcija Grada Tuzla, te Crvenog križa/krsta TK.

Vlada danas nije prihvatila Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2020. godinu, Izvještaj o korištenju sredstava Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2020.godini, te Izvještaj o korištenju finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2020.godini.

S obzirom da manifestacija „Dani Saveza lovačkih društava TK 2020. godine“ nije održana, te da je Savez lovačkih društava TK izvršio povrat sredstava koja mu je, za održavanje ove manifestacije, dodijelila Vlada Tuzlanskog kantona, Vlada je danas stavila van snage ranije donesenu Odluku o odobravanju spomenutih sredstava.

Vlada je danas dala saglasnost na Plan realizacije aktivnosti na inoviranju nastavnih planova i programa za srednje obrazovanje.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila usmjeravanje transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu. U svrhu sufinansiranja projekta „Poboljšanje kvaliteta praktične nastave u Mješovitoj srednjoj školi Teočak5.000,00 KM je ovoj školi dodijelilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, a za „Opremanje informatičkog kabineta“ JU MS Saobraćajna škola Tuzla 4.000,00 KM je dodijelilo Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo.

Također, Vlada je odobrila i usmjeravanje donacije i transfera u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021.godinu. Za izradu projekata zaštite nekropola sa stećcima i izvođenje radova za zaštitu arheoloških nalazišta značajne kulturne baštine, Muzeju istočne Bosne Tuzla 3.000,00 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo kulture i sporta. Za digitalizaciju bibliotečke građe JU Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci „Derviš Sušić“ Tuzla 10.000,00 KM je dodijelilo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a 3.900,00 KM, Fondacija za bibliotečku djelatnost Sarajevo.

Vlada je danas odobrila i usmjeravanje dva transfera Federalnog ministarstva finansija, ukupne vrijednosti 1.468.808,69 KM, namijenjenih saniranju ekonomskih šteta uzrokovanim epidemijom COVID – 19. Od ovog iznosa 875.278,69 KM je namijenjeno za saniranja ekonomskih šteta u zdravstvenom sektoru , dok je 593.530,00 KM namijenjeno saniranju općih ekonomskih šteta uzrokovanim pandemijom COVID – 19.

Vlada je danas dala i saglasnost za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Menadžment u turizmu na odsjeku Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Također, Vlada je donijela i Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2021. godinu.
Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i odluku o provođenju drugog ponovljenog javnog oglasa za prodaju putničkog motornog vozila u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Radi se o vozilu marke Seat Toledo.

Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala privremeni Školski odbor JU Druga osnovna škola „Gračanica“ i privremeni Školski odbor JU OŠ „Miričina“ Miričina.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , ,