Utorak, 11. Maja 2021.
Tuzlanski.ba logo

JP Elektroprivreda: Zbog opstrukcije nadležnih u općini Lukavac ugrožava se rad Rudnika “Šikulje”

Preuzmite sliku

Povodom nedavnih dešavanja vezanih za problematiku rješavanja imovinsko pravnih odnosa na Rudniku “Šikulje” u Lukavcu koji djeluje kao organizaciona jedinica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla (u daljem tekstu: Društvo) te niza netačnih informacija koje su iznesene u javnost dužni smo dati kratko očitovanje o istim.

Naime, Društvo je nakon katastrofalnih poplava u 2014. godini poduzelo niz aktivnosti u nastojanju vraćanja u funkcionalno stanje Rudnika „Šikulje” u Lukavcu koji je bio u cijelosti potopljen, a kao najznačajnije izdvajamo rješavanje problema eksproprijacije nekretnina u neposrednoj blizini kopa Rudnika te su u tom pravcu intenzivirane aktivnosti na ubrzanju rješavanja postupaka eksproprijacije koji se godinama vode pred nadležnim organima Općine Lukavac iako je sam postupak predviđen kao hitan.

Osnovni problem koji se pojavio u predmetnim postupcima su enormno visoki novčani iznosi koji su potraživani od strane ranijih vlasnika nekretnina, a koji su u direktnoj koliziji sa zakonskim odredbama koje određuju visinu naknade u postupku eksproprijacije.

Obzirom na dugotrajnost postupka, a imajući u vidu ogromnu štetu koju Društvo trpi usljed nerješavanja predmetnih postupaka na zahtjev ovog Društva, u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji, donesena su Rješenja Vlade Federacije BiH kojima je Društvu dozvoljen ulazak u posjed predmetnih nekretnina prije isplate naknade. Vlada Federacije BIH prilikom donošenja rješenja imala je u vidu svu relevantnu dokumentaciju i stanje na terenu što se vidi iz obrazloženja rješenja, te posebno milionsku štetu koju trpi Društvo kao i ugroženost cjelokupnog elektroenergetskog sistema Federacije BiH.

Bitno je istaći da su, prije donošenja pomenutih Rješenja Vlade Federacije BiH, na inicijativu ovog Društva pozivani raniji vlasnici nekretnina na usmene rasprave pred nadležnim organima Općine Lukavac na kojim su istim nuđeni novčani iznosi veći od konkretnih procjena nadležnih vještaka, a sve u cilju mirnog rješavanja spora.

Međutim, raniji vlasnici su iste ponude odbijali zahtjevajući enormne novčane iznose koji su višestruko prelazili iznose utvrđene nalazima nadležnih vještaka. O svemu navedenom postoje zapisnici sačinjeni od strane organa uprave Općine Lukavac.

Nadalje, za ranije vlasnike koji su stanovali u spornim objektima od strane ovog Društva obezbjeđen je adekvatan alternativni smještaj do okončanja postupka utvrđivanja naknade za eksproprisane nekretnine.

Društvo je pisanim aktom prihvatilo troškove angažovanja veterinarske stanice te iskazalo spremnost na pružanje pomoći prilikom izvršenja Rješenja Vlade Federacije BiH. Napominjemo da Društvo ulaskom u posjed predmetnih nekretnina ne osporava pravo na naknadu ranijim vlasnicima koja bude utvrđena pred nadležnim organima.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je rješavajući po žalbi Spahić Ibrahima kao jednog od ranijih vlasnika nekretnina istu odbila kao neosnovanu te u obrazloženju jasno navela da se Rješenja Vlade Federacije BiH imaju izvršiti bez odlaganja, hitno i u najkraćem mogućem roku.

Nesporno je, dakle, da su organi Općine Lukavac nadležni za provođenje odnosno izvršenje Rješenja Vlade Federacije BiH te da je Društvo poduzelo maksimum aktivnosti na konačnom rješavanju predmetne problematike a da se i pored svega navedenog i dalje prolongira izvršenje Rješenja i vrši dalja opstrukcija od strane nadležnih organa Općine Lukavac čime se nanosi ogromna materijalna šteta Društvu te ugrožava rad Rudnika “Šikulje” u Lukavcu, kao i cjelokupan elektroenergetski sistem Federacije BiH.

Istrajavamo na jednom, postupanje nadležnih organa Općine Lukavac u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, i to je sve, navodi se u sapćenju JP Elektroprivreda.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , , ,