Četvrtak, 28. Oktobra 2021.
Tuzlanski.ba logo

Dodatna zarada u komisijama kada te ministar „pripazi“: Ovako to ide u Ministarstvu pravde FBiH

Preuzmite sliku

 

Imenovanje članova komisija za polaganje stručnog upravnog ispita, pravosudnog ispita, ispita za stalne sudske tumače i vještake Ministarstva pravde FBiH nije vršeno u skladu s načelom transparentnosti kao jednom od načela izvršavanja budžeta utvrđenih Zakonom o budžetima u FBiH.

Također, obračun poreza i doprinosa na naknade članova komisija, koji su zaposlenici Ministarstva, nije vršen u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, Zakonom o doprinosima i njihovim provedbenim aktima.

Ovo su nalazi iz najnovijeg izvještaja Ureda za reviziju institucija FBiH o radu ovog ministarstva za 2020. godinu.

Izdaci za rad komisija u toj godini iznosili su ukupno 356.614 KM. Od ovog iznosa 240.830 KM odnosi na izdatke za rad komisija, imenovanih na osnovu posebnih zakonskih propisa, koje se finansiraju iz uplata kandidata, a ostali dio na izdatke za rad komisija čija je naknada utvrđena na osnovu Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe

Komisija za polaganje stručnog upravnog ispita formirana je na osnovu Zakona o namještenicima u FBiH i imenuje se na period od dvije godine. U nju su imenovani zaposlenici Ministarstva, kao i vanjski saradnici. Kako navode revizori, Ministarstvo nije donijelo interni akt o načinu imenovanja članova komisije. Komisija za polaganje pravosudnog ispita formirana je na osnovu Zakona o pravosudnom ispitu na period od dvije godine.

-Prema članu 6. Zakona, predsjednika komisije, njegovog zamjenika i 13 ispitivača imenuje ministar iz reda diplomiranih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom, koji su radom u pravosudnim tijelima ili advokaturi ili u državnim tijelima ili drugim tijelima ili u poduzećima ili drugim pravnim licima stekli visok ugled pravnog stručnjaka. Nije prezentirana dokumentacija (prijava, dokaz o stručnoj spremi, položenom pravosudnom ispitu, dokaz o visokom ugledu pravnog stručnjaka) kojom se potvrđuje da članovi komisije koji su imenovani u prethodnom periodu ispunjavaju navedene uslove – ističu revizori.

Također, Ministarstvo nije donijelo proceduru, odnosno akt o načinu imenovanja, niti je obezbijeđen transparentan način izbora članova ove komisije. Imenovanoj komisiji je krajem 2020. godine istekao mandat, a nova nije imenovana do okončanja revizije.

 • -Komisija za utvrđivanje liste stalnih sudskih tumača imenovana je na osnovu Uredbe o stalnim sudskim tumačima. Uredbom je utvrđeno da ministar imenuje ovu komisiju i da se ona sastoji od predsjednika, najmanje dva člana i jednog tehničkog sekretara, te da ima pravo na naknadu za rad. Imenuje se na mandat od četiri godine. Ministar je u 2020. godini imenovao članove stručne komisije iz reda univerzitetskih profesora, te izvršio dopunu rješenja o imenovanju članova komisije donesenog 2018. godine. Imenovanja su izvršena a da nije donesen interni akt o načinu imenovanja članova komisije.

  Nije prezentirana ni druga dokumentacija kojom bi se potvrdilo da je osigurana transparentnost prilikom njihovog imenovanja – ističu revizori.

  Komisija za utvrđivanje prijedloga liste vještaka, kaže se u izvještaju, imenovana je u skladu s članom 6. Zakona o vještacima i sastoji se od stalnih članova, radi utvrđivanja prijedloga liste vještaka: predsjednik Vrhovnog suda FBiH – predsjednik Komisije, glavni federalni tužilac, predsjednik Advokatske komore FBiH ili advokat kojeg on ovlasti i predstavnik Federalnog ministarstva pravde, kao i tri privremena člana iz reda vodećih stručnjaka u oblastima u kojima se vještačenja obavljaju.

  Privremeni članovi komisije imenovani su na način da je stalna komisija dostavljala zahtjeve pojedinim visokoškolskim ustanovama koje su kandidovale članove iz reda vodećih stručnjaka, te nakon toga izvršila njihovo imenovanje.

  -Smatramo da ovakvim načinom imenovanja nije obezbijeđen transparentan izbor. Ministarstvo nije donijelo interne akte kojima je uređen postupak odabira i imenovanje članova komisija za polaganje stručnog upravnog ispita, pravosudnog ispita, ispita za stalne sudske tumače i vještake. Pored ovoga, nije nam prezentirana dokumentacija koja dokazuje na koji način je vršen izbor članova komisija, zbog čega ne možemo potvrditi da je njihov izbor vršen na transparentan način. Napominjemo da je, u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH, između ostalog, obavezno poštivanje principa transparentnosti u okviru programa i procesa koji se izvršavaju, a da je transparentnost jedno od načela izvršavanja budžeta utvrđeno Zakonom o budžetima u FBiH – navode revizori.

  Dalje ističu da su pojedini uposlenici Ministarstva angažovani u preko dva radna tijela, što nije u skladu s Uredbom. Ministarstvo je ove, kao i prethodnih godina, imalo praksu imenovanja komisija čiji su članovi najvećim dijelom zaposlenici Ministarstva (komisije za izradu zakonskih i podzakonskih akata, komisije za popis, usklađivanje stanja stalnih sredstava i materijalnog knjigovodstva, komisija za procjenu bilansnih pozicija, usklađivanje stanja potraživanja, obaveza i blagajne sa stanjem u glavnoj knjizi), za koje su se, u značajnom iznosu, isplaćivale naknade iz budžetskih sredstava. (Fokus.ba)

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje