Petak, 27. Maja 2022.
Tuzlanski.ba logo

Budžet Federacije BiH za 2020. godinu iznosi 4.954.392.401 KM

Preuzmite sliku

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2020. godinu, s potpuno uravnoteženom prihodovnom i rashodovnom stranom.

U parlamentarnu proceduru je, također po hitnoj proceduri, upućeni i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2020. godinu, kojim je predviđeno da, odmah nakon servisiranja vanjskog i unutarnjeg duga, prioritet bude isplata penzija.

Budžet Federacije BiH za 2020. godinu pripremljen je u skladu s budžetskim kalendarom i iznosi 4.954.392.401 KM. Uzrok gotovo dvostrukog povećanja iznosa Budžeta leži u integrisanju
Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje, sa statusom proračunskog korisnika.

Naime, Zakonom o MIO iz 2018. godine godini predviđeno je uvrštavanje ove institucije u Budžet u 2020. godini, s ciljem omogućavanja izvršavanje uplata i isplata mirovina kroz Jedinstveni račun riznice, te postizanja veće transparentnosti u trošenju javnih sredstava i stabilnosti isplate penzija.

Budžet Federacije BiH za 2020. godinu, sa ukupnim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima veći je za 2.252,5 miliona KM, odnosno 83 posto u odnosu na 2019. godinu.

U ukupnim prihodima dominiraju doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje sa 2.074 miliona KM, odnosno prihodi od neizravnih poreza s jedinstvenog računa u bruto iznosu od 1.608 miliona KM.

Ukupni planirani primici za 2020. godinu iznose približno 585 miliona KM, od čega na dugoročne kredite i zajmove otpada 175 miliona KM, dok kratkoročni krediti i zajmovi iznose 410
miliona KM. Na rashodovnoj strani su najzastupljeniji tekući transferi i drugi tekući rashodi sa 3.251 miliona KM, od čega se najveći iznos odnosi na izmirenje mirovina za 2020. godinu, što je u
nadležnosti Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje.

Budžetom za 2020. godinu planirano je za provedbu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada 50 miliona KM.

Planirano je pet miliona KM za kapitalno ulaganje za izgradnju i modernizaciju željezničke infrastrukture. Na razdjelu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija planiran je i nastavak
izgradnje cestovne infrastrukture sa sredstvima u ukupnom iznosu od 115 miliona KM.

Naime, alokacijom sredstava na poseban podračun u okviru JRR-a, a koja su prikupljena po osnovu naplate tzv. klirinškog duga Ruske Federacije, te uplatom dividende javnih poduzeća u vlasništvu FBiH, Vlada nastavlja sukcesivno financiranje izgradnje pojednih dionica brzih cesta i autocesta.

Na razdjelu Vlade FBiH planirano je ukupno 15 miliona KM na ime troškova rekonstrukcije i investicionog održavanja za potrebe trajnog smještaja Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru. Kupovinom
prostora za smještaj organa i tijela Vlade Federacije BiH ukazala se potreba za planiranjem sredstava kako bi ovi objekti u potpunosti bili privedeni namjeni i osigurana njihova funkcionalnost. (Fena)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

   
Ključne riječi: ,