Subota, 24. August 2019.
Tuzlanski.ba logo
Preuzmite sliku

Prvi poljoprivredno-prehrambeni forum u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u partnerstvu sa USAID/Sweden FARMA II projektom je 11. oktobra 2017. godine organizovalo Poljoprivredno-prehrambeni forum za FBiH na kojem je pokrenut dijalog između javnog i privatnog sektora na području poljoprivrede.

Događaj je okupio više od 120 predstavnika iz javnog i privatnog sektora kako bi razgovarali o glavnim izazovima i mogućnostima na području poljoprivrede i prehrambene industrije.

Glavni cilj ovog prvog foruma je bilo usaglašavanje o brojnim praktičnim akcijama koje mogu biti provedene u narednih šest mjeseci, kao i o ostalim prioritetnim mjerama koje mogu biti započete i nastavljene u periodu od jedne do dvije godine. Kako bi bio započet ovaj proces, na Forumu su razmatrani ekonomski najznačajniji i najkonkurentniji podsektori u FBiH mljekarstvo, peradarstvo, voće i povrće, med, te ljekovito i aromatično bilje.
U zaključcima Foruma je navedeno da su se sve podsektorske grupe složile da se uspostave koordinacijska tijela  koja će nastaviti rad započet na ovom skupu. Ova koordinacijska tijela će sačinjavati vodeći stručnjaci iz privatnog i javnog sektora i bit će odgovorna za izradu detaljnijih prijedloga i nadzor nad akcijama u narednih šest mjeseci.

Kada je riječ o ostalim specifičnim akcijama dogovorenim po podsektorima, za mljekarstvo prioritetni su hitna implementacija sistema registracije, identifikacije i kretanja životinja, te nastavak aktivnosti vezanih za usvajanje zakona o hrani, zakona o poljoprivredi i zakona o veterinarstvu na nivou BiH, kao što je navedeno u preporukama posljednje inspekcije EU za mlijeko, s ciljem održavanja dozvole za izvoz mlijeka u EU). Fokus je također stavljen na povećanje prinosa u proizvodnji mlijeka kroz uspostavu i primjenu kontinuirane edukacije proizvođača mlijeka (farmera) u saradnji s mljekarama, stručnim službama, inspektorima, predstavnicima ministarstava (federalnog i kantonalnih), zadrugama i udruženjima.

U peradarstvu prioritetne akcije su priprema studija izvodljivosti za neškodljivo uklanjanje animalnog otpada, praktična obuke inspektora i ovlaštenih veterinara o načinu službenog uzorkovanja za kontrolu bakterija iz roda salmonela, osmišljavanje i pokretanje ciljanog istraživanja tržišta za izvoz peradi u EU, osmišljavanje i uspostavljanje brenda bh. kvaliteta, izrada detaljnih prijedloga za harmonizaciju zakonske regulative i priprema provedbenih akata.U grupi voće i povrće prioritetno je iznalaženje različitih modela podrški kapitalnim investicijama, a u skladu sa zaključkom tematske sjednice Parlamenta FBiH, osnivanje odbora za voće i povrće koji bi sa Federalnim ministarstvom koordinirao planove za raspodjelu novčanih podsticaja. Detaljni prijedlozi će biti upućeni Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH s ciljem ograničavanja uvoza nekvalitetnog voća i povrća, kao i sprečavanja lažiranja vrijednosti robe prilikom uvoza, čime se umanjuju sredstva prikupljena kroz PDV i ugrožava konkurentnost domaćih proizvođača.

U podsektoru med i pčelarstvo prioritetne aktivnosti su analiza postojećih zakona koji utiču na sektor pčelarstva, te upućivanje prijedloga konkretnih rješenja prema Federalnom ministarstvu, organizacija foruma s predstavnicima sektora voća i povrća na kojem bi se razgovaralo o rješenjima o zaštiti pčela od trovanja pesticidima i planiranje i realizacija obuka i programa za podizanje svjesnosti pčelara o zdravlju i zaštiti pčela.

Prioritetne aktivnosti u podssektoru ljekovitog i aromatičnog bilja su ciljano istraživanje domaćeg tržišta za određene grupe proizvoda, da bi proizvođači mogli uskladiti proizvedene količine sa potrebama tržišta, provođenje inventure sektora ljekovitog i aromatičnog bilja (samoniklog i kultivisanog) u FBiH kako bi se mogle planirati dalje aktivnosti razvoja i podrške sektoru, te realizacija praktičnih i teoretskih obuka o diverzifikaciji u proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja, standardizaciji, marketingu i certificiranju, uz napomenu da je bitno educirati proizvođače, prerađivače i savjetodavce u ovoj oblasti.

Od ostalih ključnih međusektorskih akcija koje bi trebalo provesti kao javno-privatno partnerstvo prioritet je izrada prijedloga izmjene postojećeg pravnog okvira koji reguliše poljoprivredno zemljište. Radnu grupu za organsku proizvodnju potrebno je proširiti na ostale predstavnike privatnog i javnog sektora, zadužene za razmatranje i reviziju prijedloga pravnih akata, a Radna grupa za finansijsku podršku u poljoprivrednom sektoru je zadužena za izradu novih prijedloga za regulisanje buduće finansijske podrške poljoprivredno-prehrambenom sektoru, saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. (Tuzlanski.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje