Četvrtak, 9. Jula 2020.
Tuzlanski.ba logo
Preuzmite sliku

Minus industrije u FBiH premašio 115 mil KM

Uku­pni gu­bi­tak industrijski preduzeća u FBiH, a ko­ja su u na­dležnos­ti Fe­de­ral­nog mi­nis­tar­stva ener­gi­je, ru­dar­stva i in­dus­trije, izno­sio je 115 mil KM, na­vo­di se u iz­vje­šta­ju za 2018. koji je juče, 16. januara usvojila Vlada FBiH.

– Ne­ga­ti­van fi­nan­sij­ski re­zul­tat os­tva­ri­li su Kon­fe­kci­ja Bo­rac Tra­vnik 2,9 mi­l KM, Alu­mi­nij Mos­tar 70,4 mi­l KM, KTK Vi­so­ko 13,1 mi­l KM, Ar­ce­lor­Mit­tal Ze­ni­ca 3,3 mi­l KM i Ener­go­in­vest Sa­ra­je­vo 10,9 mi­l KM – navodi se u saopštenju Ureda Vlade FBiH za odnose sa javnošću.

Rudarska preduzeća u FBiH, odnosno ru­dni­ci u sas­ta­vu Kon­cer­na JP Elek­tro­pri­vre­da BiH, i RMU Ba­no­vići su pret­pro­šlu go­di­nu za­vrši­li s proi­zve­de­nih 6.869.088 to­na uglja, što je 96,23% u odno­su na 2017. go­di­nu, odno­sno 87,05% u odno­su na plan proi­zvo­dnje po ener­get­skom bi­lan­su za 2018.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , ,