Utorak, 22. Juna 2021.
Tuzlanski.ba logo

Tuzla: Objavljen oglas za licitaciju zemljišta na lokalitetu Poslovne zone “Kreka Sjever”

Preuzmite sliku

Na prijedlog gradonačelnika Tuzle, Jasmina Imamovića, Gradsko vijeće Grada Tuzle je, na sjednici održanoj 30. aprila 2021. godine, donijelo Odluku o opterećenju zemljišta s pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije, slijedom kojeg je Služba za geodetske i imovinsko – pravne poslove raspisala Javni oglas o opterećenju zemljišta s pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije.

Predmet Javnog oglasa je osnivanje prava građenja na šest nekretnina u vlasništvu Grada Tuzle na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli, definisanih Odlukom o provođenju Regulacionog plana poslovne zone “Kreka Sjever” u Tuzli (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 10/14 i 4/21)

Uslov za ostvarivanje prava građenja na nekretninama je da se na istim grade poslovni objekti poslovno – privredne djelatnosti prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/10.).

Pored uslova građenja objekata poslovno – privredne djelatnosti, uslov za ostvarivanje prava građenja na predmetnim nekretninama je i broj zaposlenih, na način da na 100 m2 bruto površine građevinske parcele na kojoj je planirana izgradnja poslovnog objekta bude otvoreno najmanje jedno radno mjesto.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva domaća i strana registrovana fizička i pravna lica, kao i više takvih lica po osnovu ugovora o zajedničkoj gradnji. Učesnici u postupku javnog nadmetanja – licitacije, mogu podnijeti više prijava za više nekretnina, ali pravo građenja mogu ostvariti samo na jednoj nekretnini. Izuzetno, učesnici u postupku javnog nadmetanja – licitacije mogu ostvariti pravo na dvije nekretnine ukoliko se radi o spajanju susjednih nekretnina, jer to zahtijeva proizvodno – prerađivački proces. Učesnici javnog nadmetanja – licitacije, dužni su uplatiti kaparu u iznosu od 500,00 KM za svaku nekretninu za koju se prijavljuju.

Rok za dostavljanje prijave za javno nadmetanje – licitaciju je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja odnosno do 27.05.2021. godine. Javno nadmetanje – licitacija će se održati u maloj Sali u zgradi gradske uprave Grada Tuzle (prizemlje) dana 03.06.2021.godine (četvrtak) sa početkom u 09:00 sati.

Ponuđači mogu svakim radnim danom u periodu od 8 do 12 sati u ul. ZAVNOBiH-a broj 11, u prostorijama Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla u kancelariji broj 301 (broj telefona 035/307-454) izvršiti uvid u Rješenja o načelnim urbanističkim saglasnostima, dok u prostorijama Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove u kancelariji broj 120 (broj telefona 035/307-438) izvršiti uvid u podatke o nekretninama koje su predmet licitacije, a razgledanje predmetnih parcela zainteresovani mogu izvršiti na terenu u periodu od 26.-28. 05.2021. godine u periodu od 11,00 – 14,00 sati u prisustvu službenog lica dok u kancelariji broj 22 (broj telefona 035/307-424) mogu dogovoriti sa službenim licem i naknadni izlazak na teren u cilju razgledanja nekretnina najkasnije do isteka javnog nadmetanja – licitacije.

Tekst javnog oglasa može se pronaći na oglasnoj tabli i web stranici Grada Tuzle i u dnevnom listu “Oslobođenje”, izdanje od 12.05.2021. godine, navode iz Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje